Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хоёр зүжэг бэлдэбэ
«Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын дэмжэлгээр ирагуу найруулагша Санжай-Ханда Дармаевагай “Үлгын дуунай аялга” гэһэн ном байгша 2020 ондо хэблэгдэн гараба.
Роман, туужада бэшүүлмээр һонин намтартай зон манай дунда олон байдаг. Тэдэнэй нэгэн хадаа Түмэнэй Жамсын Баатар болоно.
Советскэ Союзай арадай артист Л.Линховоиной нэрэмжэтэ Уласхоорондын дуушадай 13-дахи конкурс covid үбшэнэй дэлгэрһэн ушараар онлайн аргаар үнгэрхэ.Энэ ушараар алдарта дуушанай намтарыень тобшохоноор һануулая.
Амжалта гээшэ юун бэ? Яагаа һаа хүн амжалта туйлахаб? Эдэ асуудалнуудта харюу бэдэржэ, амжалтатай, эдэбхитэй залуу зонтой хөөрэлдэбэбди.
1875 ондо, тэбхэр 145 жэлэй саада тээ, сагаангууд угай удамарша Вандан Юмсунов «Хориин арбан нэгэн эсэгын уг изагуурай туужа» найруулhан түүхэтэй. 
Показать еще