Ноябриин 18-да Москваһаа бүлэг мэргэжэлтэд ерэжэ, хаана фильм буулгаха газараа тодорхойлоо. Нэн түрүүн Сэлэнгын аймаг, удаань Мухар-Шэбэрэй, Байгал шадарай, Баргажанай аймагууд руу хүрөө
Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Зорикто Ринчинов 60-жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэнэ. Ленинградай театрай дээдэ һургуулида  суг хамта һураһан нүхэд тухайгаа, яажа зүжэгшэн боложо гараһанаа, гэбэшье өөрынгөө гэр бүлэ тухай телехарагшадтаяа хубаалдаба.
Матвей Рабданович ЧОЙБОНОВОЙ түрэhөөр 75 жэлэй ойн баярта дашарамдуулhан һайндэрэй үдэшэ үнгэргэгдэбэ
Бато-Мунко Чимитов хадаа гансашье Буряад орондоо бэшэ, мүн Орос гүрэн  дотор мэдээжэ буряадай арадай уран зурааша,  яһаар урладаг дархан юм.  Ээлжээтэ дамжуулгадаа бидэ уран дарханай таһаг айлшаар ошообди.
«Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэжэ урилдаанда «Буряад Уласай соёлой эрхим эмхи» шэглэлдэ хүүхэлдэйн «Аянша» гэһэн   нүүдэл театр илажа гараһан юм
Буряад гарбалтай Монгол орондоо мэдээжэ зүжэгшэн өөр тухайгаа хөөрэбэ
Буряадууд хэр угһаа бүмбэр сагаан хонинойнгоо хүбэн зөөлэн нооһо ээрэжэ, даража, мүн арһа шүрбэһыень элдэжэ, дулаахан шэмэгтэй хубсаһа хунар оёжо, үмдэжэ ябаа
Үнгэрэгшэ һарын 18-19-эй үдэрнүүдтэ Эжэл мүрэнэй эрье дээрэ түбхинэһэн Казань хотодо гүрэнэй архивуудай мэргэжэлтэдэй Бүхэроссиин суглаан болоһон байна
Показать еще