Элитэ монголшо эрдэмтэн, хэлэ бэшэгэй доктор, профессор Лубсан Шагдаров 90 наhанайнгаа ой мүнѳѳ намар тэмдэглэхэ юм.
Агын Буряадай тойрогой ба бүхы Буряадай мүнѳөнэй уран зохёолшодой тоодо шэнэ нэрэнүүд нэмэжэ, алтан абдарынь шэнэ зохёолнуудаар баяжана.
В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ Орос Уласай холбооной литературна «Алас Дурна» гэһэн шанда хүртэхын урилдаанда Буряад Уласай зургаан зохёолшод хабаадаха тухайгаа мэдүүлээ.
«Дэлхэйн хүн түрэлтэнэй баялиг» гээд ЮНЕСКО-гэй соносхоhон морин хуурай «үбгэ эсэгэнь» болохо сууха хуур – ёhото буряадай үндэhэн заншалта хүгжэмэй зэмсэг.
Виктор Жалсанов Москва хотын Борис Щукинэй нэрэмжэтэ театрай дээдэ һургуулиин уран найруулгын факультет дүүргэбэ. Росси гүрэн дотор суута уран найруулагша, театрай ажаябуулагша, багша Юрий Погребничкогой  курсые түгэсхэбэ гээд һануулая.

 
Буряадай Гүрэнэй Х. Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай  зүжэгшэд Зоригто Цыбендоржиев, Ада Ошорова байдал тухайгаа хөөрэнэ.
  2020 оной эхиндэ Буряад Уласай Соёлой яаман заншалта ёһоороо жэл соо бэелүүлхээр хараалһан ажал хүдэлмэри тухайгаа олониитэдэ дуулгаһан байна.
Показать еще