Хальмаг дуушан Бүхэроссиин «2020 оной Шэнэ Одон» урилдаанда илаба. Видео.

Анатолий Цебековэй нэрэмжэтэ Хальмаг Уласай хоорой солист Лиджи Горяев эжы тухай хальмаг дуу гүйсэдхэбэ.
176

«Одон» телесубаг мэдэхэгүй хүн Росси гүрэндэ олдохогүй бэшэ аал. Жэл бүри үнгэрдэг телеурилдаанда бүхы гүрэнэй нютаг можонуудһаа залуу дуушад суглардаг. Үнгэрһэн жэлнүүдтэ энэ мүрысөөндэ Ринчин Дашицыренров, Дулма Сунрапова, Жаргал Бадмаев, Саян Дашинимаев гэгшэд түрэл Буряадаа түлөөлөө. Энэ жэл хабаадалсаһан «Урагшаа» хамталиг (Сэсэг Аюшеева ба Тимур Болотов) түрүүшын шата дабажа шадаагүй.

86 хабаадагшадтай суг хоер дуу гүйсэдхэһэн Лиджи Горяев 4 наһатайһаа дуу дуулажа эхилээ.

- Түрүүшынхиеэ иимэ нааданда хабаадалсабаб. Наашаа ерэхынь урда ехэл һанаагаа зобооб. Тиигээшье һаа ерэхэ гэжэ шиидэбэб, тэрээндээ ехэл баяртайб. Энэ туйлалтаяа хайрата эжыдээ зорюулнаб, тэрэмни намайе үндэр нэрэтэй дуушан болохо гэжэ хүсэдэг һэн, - гэжэ Лиджи хөөрэбэ.

Нааданай шүүгшэд хадаа 5 хүн болоо: Россиин арадай зүжэгшэн Максим Дунаевский, дуушад Зара, Юлия Савичева, продюсер Роман Емельянов ба тусхайта уригдаһан эксперт – Юрий Николаев.

  

Читайте также