Совет мультфильмнүүд буряад хэлэндэ оршуулагдаба

«Буряад уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн программа бэелүүлгын хэмжээндэ Буряад Уласай болбосоролой яаман «Мир-Бурятия» теле-субагтай хамта «Союзмультфильм» киностудиин мульфильмнүүүдые оршуулха, абяа найруулха талаар ажал түсэл бэелүүлнэ.
269

2017 онһоо хойшо «Простоквашино», «Гунан-Баатор», «Мышь и Верблюд», «Волшебный клад», «Котенок по имени Гав» мультфильмнүүд буряад хэлэндэ оршуулагдажа, абяа найруулагдажа Буряад уласай хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ харуулагдадаг.

Х. Намсараевай нэрэмжэтэ буряад драмын театрай зүжэгшэд Ольга Ранжилова, Дашинима Доржиев, Буряадай арадай артист Биликто Дамбаев гээгшэд мультфильмнүүдэй геройнуудай рольнуудые уншаа.

Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Татьяна Хамаганова, Александр Байбородин, Радна Дашиев – режиссёрнууд , Баяр Жигмитов, Эрдэни Дагбаев – оршуулагшад түсэл бэелүүлээ. «Союзмультфильм» телестуди түсэл дэмжэһэн байна. «Мир-Бурятия» теле-субагай сурбалжалагша Эрдэни Дагбаев түсэлэй продюсер юм.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман саашадаашье энэ ажалаа үргэлжэлүүлхэ гээд тэмдэглэнэбди.

Читайте также