Уран хүн: Солбон Аюшеевай шүлэг

«Уран хүн» сайт дээрэ мүнөө үеын зохёолшодой уран бүтээлнүүд гарадаг.
257

Cолбон Аюшеев

Энхэрэл

Эгүүридэ мүнхэрэн үшөө нойрсожо үрдихэбди.

Үгтэhэн наhанай үдэр бүхэниие сэгнэжэ ябаял.

Үглөөнэй наранай элшэ бүхэнhөө дулааень абажа,

Энхэргэн сэдьхэлдээ жаргалай ошо бадарааял…

 

Элинсэгтэйгөө эгүүридэ үшөө уулзахабди.

Үри хүүгэдээ амидын жаргал соо үзэжэ ябаял.

Үнжэгэн сэдьхэлэйнь миндаhан дээрэ наадажа,

Эдирхэн наhанай ульгамхан хаhадаа бусажа туршаял…

 

Эжы абынгаа буян эдлэжэ ябанабди.

Үнгэрhэн хаhаяа уяран байжа энхэрэн дурсаял.

Үглөөнэй наранда газааша гүйлдэн гаража,

Элшэхэн бүхэнэйнь арюухан адиста хүртэел…

http://uran-media.ru/litra/colbon-ajusheev-jenhjerjel/ 

Читайте также