Чингис Раднаев «Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн» нэрэдэ хүртөө

Буряад орондоо мэдээжэ дуушан хари гүрэнүүдээр аяншалха урилгануудтай.
239

«Сагаан һарын одод» урилдаанай гэшүүн Хурамхаан аймагай Аргада нютаг тоонтотой Чингис Раднаев үндэр нэрэдэ хүртөө. ВСГАКИин арадай дуунай таһалга дүүргэһэнэй удаа залуу дуушан Монголой Баярмагнайн Дашдондогой «Nature sound» студиин һургуулида һураһан түүхэтэй.

Мүнөө Дашка багшань дэлхэй дүүрэн алдартай «The Hu» рок-хамталигай продюсер, 2005 ондо үнгэрһэн Чингис шабинайнгаа т«Одод соо шамай бэдэрнэб» бэеэ дааһан тоглолтодо ерэһэн.

Тэрэнэй һүүлээр Чингис дууладаг дуунуудайнгаа сэдэб һэльгэжэ, зохеолой ба арадай дуунуудые зэдэлүүлдэг юм.

Хитадай солото Б.Сэсэгмаа дуушантай хамта дууладаг «Наратын замы дабамаар байна» дуун Буряад соёлой алтан жасада оронхой гээшэ.   

Хэдэн жэлэй саана Монголой мэдээжэ дуушан Самандын Жавхлан олон гүрэнэй монголшуудые ганса болгоһон «Хамаг монгол» гэһэн түсэл байгуулхадань, тэндэнь Чингис Раднаев Буряад ороноо түлөөлөө.

Мүнөө Чингис олондо мэдээжэ ресторатор, холо ойрын нютагуудаар байдаг нютагайхидаа уян хоолойгоороо баярлуулдаг зүжэгшэн.

«Һайнта даа! Зохёохы замаа Буряадай Гүрэнэй Филармониин дуушан гээд эхилһыем олон айлшад мэдэһэн байха. Тиигээд мүнөө эндэ шагнал абаһандаа ехэл баяртай байнаби.  Олон хүн энэ туйлалтадамни хабаатай, харин гол хүн хадаа – минии хайрата эжы болоно, - гэжэ Чингис Раднаев тэмдэглэбэ.

 

2016 оной ноябриин 12-13-да үнгэрһэн бэеэ дааһан тоглолто дээрэ наадаһан дуунуудай нэгэн.

Уулахан Барханай орой дээгүүр

Үг. Н.Дамдиновай

Хүгж. А.Андреевэй

 

Уулахан Барханай орой дээгүүр

Уняартан хөөрэнэл сайбар манан

Уянхан сэдьхэлэйм изагуурта

Ушарһан гансымни энхэрэлгэ.

 

Аржагар таряамнай, адуу малнай –

Ажалша гараймнай шадамарһаа.

Арбанхан наймандаа үелһэмнай –

Арюухан дуранай зохироонһоо.

 

Үндэрхэн Барханайм орой дээгүүр

Үглөөнһөө хөөрэнэл сайбар манан.

Налархай сэдьхэлэйм изагуурта

Найдамтай гансымни энхэрэлгэ.

Читайте также