​Шэнэ бэшээшэд бии болоно гү?

Сэтгүүлэй 6-дахи дугаарые «Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо» гэһэн ниитэ гаршаг доро Ардан Ангархаевай «Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая» гэһэн түүхын бодомжото найруулга нээбэ.
Галина Базаржапова-Дашеева
306

«Буряадай уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүд» гэһэн ниитэ гаршаг доро түрэһөөр 70 наһанайнгаа ойе һая тэмдэглэһэн Цыдып Цырендоржиевай хүүгэдтэ зорюулһан «Үлзы һайхан Үлзытэмнай» гэһэн туужын эхин толилогдоо. Нёдондо түрүүшынгээ ном гаргуулһан Солбон Аюшеевэй, мүн Арюна Бадмажаповагай шүлэгүүд ниитэлэгдэбэ.

«Далан долоон домог» гэһэн урилдаамнай эршэеэ абаһаар. Энэ удаа хизаар нютагаа шэнжэлэгшэ Иван Батуевтай «Соркуктай хатан – монгол түрын шэмэг» гэһэн хөөрэлдөө Галина Дашеева хэһэн байна. Захаамин аймагай угаа эдэбхитэй үндэр наһатан Хандажап Цыренов «Гэгээн мэдэлшэд» («Пророки») гэһэн һонирхолтой бүтээлээ дурадхаа юм.

Буряадай Тютчев гүүлэдэг, нютагайнгаа басаган Жанна Дымчиковагай түлхисэ дэмжэлгээр гурбан боти суглуулбаряа хэдэн жэлэй саана тэб байса түбидэ харуулһан Булад Жанчипов ахатамнай 80 наһан хүрэжэ, нарбайба бшуу. Сэтгүүлэй зүгһөө Булад Намдаковичоо амаршалжа, «Үбэлэй үдэшэнүүд» гэһэн гайхалтай уян шүлэгүүдыень дурадхабабди. Надежда Гармаева ойн баяраа гүйсэһэн зохёолшодоо дурдахадаа, олон хэлэн дээрэ бэшэдэг прозаик Владимир Гармаевай зохёохы ажал ябуулга тухай хөөрэбэ.

Сэнгын Эрдэнын «Занабазар» романай толилолго онсо удха ушартай гэжэ энээнэй урдахи мэдээсэл соогоо бэшээ бэлэйбди. Хоёрдохи бүлэг соонь арюун һайхан Аминаагай дүрэ хэды гоёор зураглаатай гээшэб. Сэсэг мэтэхэн наһандаа булимтарагшадай хатуу гарһаа алдалан унаһан Аминаа агууехэ Занабазарай сэдьхэлдэ хэтэдээ унтаршагүй гэрэл носоогоо бэлэйл. Аминаагай дүрэ һажаан, дабтагдашагүй Дара эхэнүүдэй дүрэ Занабазар урлан бүтээһэн, амилуулһан бшуу. Уран зохёолшо Доржо Сультимовай энэ зохеолые оршуулха үүсхэл зориг олоһониинь одоошье һайшаалтай.

Сэтгүүлдэмнай шэнэ бэшээшэд бии болоно гү? Бии болоно гээд баяртай мэдээсэе. Захаамин аймагай Далахай нютагай Екатерина Ринчинова, манай редакцида анхан ажаллаһан Агымнай агдам хүбүүн Зоригто Лхамаев хоёр һаянай бэшэжэ эхилээ. Хоюулан – сэнтэй бодолтойнууд. Эдэмнай А.Лыгденовэй сартуулнууд тухай туужа, «Гаутамын асуудал Д.Батожабайн зохёолнууд соо» гэһэн шэнжэлэлнүүдые бэшэжэ, бидэнэрыешье, ниитэ зоноошье баясуулба.

Солбон Шоймполовой «Хунууд. Үнэһэн тоборог болоһон хото» гэһэн романай толилолго үргэлжэлһөөр. Оршуулагшань – Надежда Гармаева.

Уран зурааша Виктория Рабжаевагай үзэсхэлэн тухай энэ дугаартаа тунхаглабабди.

«Зүүн зүгэй зүнтэйхэн зүгы” гэһэн ниитэ гаршаг доро Доржо Сультимовай «Һайн нүхэд» рассказ, Аюша Доноевой шүлэгүүд, Наталья Красниковагай «Тэбэрилдээшхэнүүд» шүлэг толилогдобо.

«Байгал» – 2019 ондо» гэһэн согсолборито мэдээсэл түгэсхэлдэнь үгтэнхэй. 

Читайте также