Буряад уласта шэнээр нээгдэһэн кинотеатрнуудай ажалай түрүүшын дүнгүүд

2019 оной һүүл багта Буряад уласта «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр юһэн кинотеатр нээгдэһэн байна.
337

Буряад уласай Загарай аймагай Новая Брянь, Кабанск аймагай Каменск, Северобайкальск хото, Байгал шадарай Турунтаево, Хэжэнгэ аймагай Хэжэнгэ, Ярууна аймагай Нарһата һууринуудта, Улаан-Үдын Вагжановай болон Аэропорт микрорайонуудта соёлой шэнэ байшангууд үүдэеэ сэлиһэн байна.Хэдэн арбаад жэлэй туршада эдэ һууринуудта кинотеатрнууд хүдэлөөгүй, тиимэһээ ажалаа ябуулжа эхилһэн шэнэ соёлой байшангуудай түрүүшын дүнгүүдые Буряад уласай соёлой яаманда тобшолоо.

23,5 мянганһаа дээшэ ажаһуугшадтай Северобайкальск хотодо хүн зон олоор ябаһан байна. Декабриин 28-һаа хойшо гурба мянганһаа дээшэ хүн кино, мультфильмүүдые хараа гэжэ Северобайкальск хотын захиргаанай соёлой таһагай хүтэлбэрилэгшэ Светлана Зубарева тэмэглэбэ.

- «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр кинотеатр нээгдэжэ, хүн зон олоор ябана. Гурбан һарын үнгэрхэдэ, хэды мүнгэн олзо орооб гэжэ тодо тобшолол хэхээр, мүнөө дээрээ 700 мянганһаа дээшэ мүнгэн оронхой. Мүнөө кинотеатр захиргаанай байшанда ажалаа ябуулна, саашадао ондоо үүдэтэй болгохо түсэбтэйбди. Мүнөө кинотеатрай сайт байгуулжа, электронно билет худалдаха аргатай болохо талаар ажал ябуулнабди. Тиихэдэ Тюмениин можын Югорск хотын кино дамжуулдаг эмхитэй хэлсээ баталанхайбди, - гэжэ Светлана Зубарева хэлэбэ.

Хаанаһаа ямар кино, мультфильмнүүдые асарха талаар кинотеатр бүхэн ондо ондоо эмхинүүдтэй хэлсээнүүдые баталанхай. Улаан-Үдын Вагжановай болон Аэропорт һууринуудай кинотеатрнууд Казань хотын «Медиа» эмхитэй хэлсээ баталанхай.

- Улаан-Үдын хубиин бусад кинотеатрнуудта орходоо, манай биледүүд хямда сэнтэй, - гэжэ Вагжановай нэрэмжэтэ соёлой байшанай хүдэлмэрилэгшэд тэмдэглэнэ.

Кабанск аймагай Каменск һууринай кинотеатрта хүн зон олоор ябана, дүтэ оршоһон хүдөө нютагуудһаашье ерэнэ. Хүршэ Селенгинск һууринда орходоо, биледэй сэн 2,5 дахин бага.

- Каменск һууринда декабриин 14-дэ кинотеатр нээгдээ. Анхан шэнэ кино харахаяа хүнүүд Селенгинск гү, али Улаан-Үдэ ошодог һаа, мүнөө «Сибирь» кинотеатртамнай ябана. Мүнөө бидэ 246 мянган түхэриг оруулаад байнабди, - гэжэ «Сибирь» түбэй захирал Вера Шелковникова тодорхойлно.

Бэшүүр аймагай соёлой таһагай хүтэлбэрилэгшэ Лариса Захаровагай хэлэһээр, мянганһаа дээшэ хүн кино хараһан байна. Ярууна аймагай Нарһатада январиин амаралтын бүхы үдэрнүүдтэ кинотеатр хүдэлөө, саашадаашье ажал урагшатай байха гэжэ эндэ найдана. Загарай аймагай Новая Брянь нютагай «Зенит» түбэй захирал Татьяна Федотовагай хэлэһээр, ажал ябуулагдана, социальна сүлжээндэшье ямар кино хараха дуратайбта гэһэн һанал хуряалга эмхидхэгдэнэ.

Һая нээгдэһэн кинотеатрнуудай хүдэлмэрилэгшэд ажалай урагшатай ябахын түлөө оролдожо, өөһэдөөшье шэнэ юумэндэ һурана.

Читайте также