​Хониной болон ямаанай арһа элдэлгээр Улаан-Үдэдэ уласай II чемпионат эмхидхэгдэхэ

Байгша оной январиин 25-да Улаан-Үдын худалдаа-наймаанай «Пионер» түбтэ хониной болон ямаанай арһа элдэлгээр Улаан-Үдэдэ уласай II чемпионат үнгэргэгдэхэ.
281

Тус хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай Буддын шажанай заншалта Сангха болон уласай арадай уран бүтээлэй түб эмхидхэгдэнэ.

Буряадта хониной арһа элдэлгээр үнгэргэгдэһэн I чемпионатһаа илгаань гэхэдэ, 2020 оной хэмжээ ябуулгада хониной болон ямаанай арһа элдэдэг мэргэжэлтэд хабаадаха юм. Мүрысөөн хоёр һалбарида үнгэрхэ гээд тэмдэглэлтэй. Түрүүшын һалбарида арһа элдэгшэд мүрысэхэ. Тэдэнэр хониной 10 арһа болон ямаанай гурбан арһа үзэсхэлэндэ дэлгэхэ.

Хоёрдохи шэглэлдэ мүрысөөндэ оролсогшод хониной болон ямаанай арһаар заншалта буряад хубсаһа (дэгэл, гутал, малгай, бээлэй), хүнжэл, хибэс, нааданхай болон бусадые бүтээхэ юм.

Мүрысөөндэ хабаадаха гэбэл, Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбтэ (Улаан-Үдэ хотын Смолина, 6 гудамжа e-mail: ontrcnt@mail.ru) гэһэн хаягаар мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй.

Хэмжээ ябуулгын айлшад арһа элдэлгын нюусануудтай танилсаха, арһа яажа хадагалхаб гэжэ мэдэхэ, үндэһэн хубсаһа худалдажа абаха аргатай байха.

Читайте также