Виктор Жалсанов «Наян Наваа» зүжэг тухай

Шэнэ зүжэг Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй драматическа театрта февраль һарын 13-14 үдэрнүүдтэ табигдахань.
758

Читайте также