​Биирын орондо алха баряад...

Улаан-Үдэһөө холо бэшэ оршодог Гүрэльбэ һууринда Аюна Май ажаһуудаг. «StringArt» аргаар хадааһа болон элдэб үнгэтэ утаһа хэрэглэн, зурагуудые бүтээдэг бэлигтэй дангина юм.
Борис Балданов, Буряад Үнэн, Алексей Жилинэй гэрэл зурагууд
199

Багадаа зуража шададаггүй һэм. Гэртээ нэгэшье түлеэ хахалжа үзөөгүйб гэхэ мэтээр Аюнын хөөрэхэдэ, гайхалтай болошоно. Юундэб гэхэдэ, тэрэ мүнөө ямаршье эрэ хүнһөө үлүүгээр алха ба хадааһа барижа, зурагайнгаа модонуудые уранаар дархалжа шадана ха юм.

Басагаяа түрөөд, гэртээ һуужа байхадаа, Интернедтэ хадааһа болон ниидхээр зурагуудые яагаад хэнэб гэжэ нэгэтэ харажархёод, тон ехээр һонирхооб. Удангүй өөрөө туршаха байна гэжэ шиидээб, - гэжэ Аюна хөөрэнэ.

Тиигэжэ Улаан-Үдэ ошожо, мебель бүтээдэг газарнуудһаа модоной үлэгдэл, барилгын хадааһа худалдажа абаа һэн.

- «StringArt» аргаар зурахадаа, ехэ тэсэбэритэйгээр һуужа шадаха хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, зурагайнгаа һуури бэлдэлгэдэ хэдэн саг ошоно. Тэрэ модо тааруугаар, нарин нягтаар тайража, зүбөөр зүһэнэш. Удаань зурагайнгаа дүрөөр хадааһаяа хадаад, тэрэнээ ниидхээр орёонош, - гэжэ уран гартан яагаад зураг зурадагаа хөөрэжэ үгэнэ.

Аюна Майын хэлэһээр, түрүүшээр хүндэшэг байгаа. Үхибүүнэй унтаагүй байхада, модоёо бэлдэжэ, хадааһаяа хададаг байгаа. Үдэшэ орой болотор һуужа, утаһаяа орёодог һэн.

- Иимэ аргаар зуража намайе хэншье һургаагүй. Тиимэһээ эхилһэн юумэеэ заал һаа дүүргэхэ гээд оролдохош. Ажалай урагшаа ябаагүй һаань, тэрэнээ нюдэндөө дүтэ орхёод, газаахи гэртэхи хүдэлмэриеэ хэхэш. Тиигээд лэ дахяад һуугаад үргэлжэлүүлхэш. Түрүүшынгээ ажалнуудые ехэ удаан хэгшэ һэм. 2-3 һара нэгэ ажалда ошогшо һэн. Харин мүнөө 1,5-2 үдэрэй туршада нэгэ зураг бүтээнэб, - гэжэ Аюна хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Хэдэн саг болоод, модо ба хадааһануудаа һэлгээ. Уран зурааша барилгын хадааһанай орондо удангүй гуталай хадааһануудые хэрэглэжэ эхилээ. Мебелиин ехэнхи модо тайрахадань, захаархи углуунуудынь арзайжа, түргөөр эбдэрээ. Тиимэһээ ажалдаа фанерэ болон ДСП хэрэглэдэг болоо. Мүнөөдэртөө хуһа болон нарһа хэрэглэнэ.

Гурбан жэлдэ гэртээ хүдэлөөд, Аюна Май өөрын хэрэг нээхэ гэжэ шиидээ. Ивалга аймагай хүн зониие ажалаар хангалгын талаар түбтэ ошожо, 114 мянган түхэриг гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртөө.

- Нэн түрүүн фрезернэ станок, модо тайраха бага хюрөө, хэдэн түхэлэй ниидхэнүүдые, хадааһануудые худалдан абааб. Үлэһэн мүнгэн видео болон фотокамерада хүрөө. Манай Гүрэльбэ һууринай сомон дарга Юрий Александрович Доржиев намайе дэмжэжэ, хуушан һургуулиин нэгэ таһалгада орожо хүдэлхыемни дурадхаа. Энээндэнь ехэ баяртайб, - гэжэ зураашан хэлэнэ.

Аюна Май элдэбын зурагуудые бүтээнэ. Хэды тиигэбэшье Буддын шажанда, байгаалида ехэнхи ажалнуудынь зорюулагдана. «Байгал далайда дуратайб», «Дасан», «Соёмбо», «Хаб загаһан», хүн зоной һүлдэ үргэдэг үгүүлэлнүүд болон бусад зурагуудынь нюдэ хужарлуулна.

Ажалнуудайнь дунда Гарри Поттерой герб олоной һонирхол татана.

- Буряад угсаатан морин эрдэниин зураг ехээр захина гэжэ һананаб. Мүн заримашуул уг гарбалайнгаа һүлдэ тэмдэг зуруулна. 2019 оной намар минии ажалнууд Хитадай Манжуур хотодо үзэсхэлэндэ табигдаа. «Луу» гэһэн зурагуудни олондо һайшаагдаа. Нэгэниинь энэ хотын толгойлогшодо бэлэг болгон барюулагдаа. Энэ зураг зурахын түлөө Хитадһаа харанхыда гэрэлтэжэ байдаг ниидхэ захижа, ажалдаа хэрэглээб. Зарим бүтээлнүүдтээ зэд проволоко хэрэглэнэб, - гэжэ уран зураашан хэлэнэ.

Аюна Май өөрөө бүтээлнүүдые зурахын хажуугаар, элдэб хэмжээ ябуулгануудта ошожо, үхибүүдые «StringArt» аргаар зуруулжа һургана. Бэлигтэй мэргэжэлтэн урдаа ехэ түсэбтэй. Хадааһа ба ниидхээр хэһэн зурагуудаа граффити болон арт гэһэн мүнөө үеын аргаар шэмэглэхэ һанаатай.

- Нюур шарай харуулһан дүрэ зурагуудые хэхэ түсэбтэйб. Нэн түрүүн басаганайнгаа ба өөрынгөө портрет хэжэ үзэхэб, - гэжэ уран гартан мэдүүлнэ.

Аюна Май хэһэн ажалнуудаа социальна сүлжээндэ олоор табина. “StringArt03” бүлэгтэнь орожо, бүхы ажалнуудыень хараха аргатайт.

Читайте также