БуряадФМ радиогой эфиртэ - мэдээжэ дуушадай түрэлхид!

Бадма-Ханда Аюшеева һэеы гэр соо түрэһэн, нарай Зоригто Тогочиевые эжынь һэрюулжэ эдеэлүүлдэг байгаа г.м. тодорхой мэдээсэлнүүдые зүжэгшэдэй эгээл дүтэ хүнүүд хөөрэжэ үгэбэ.
Буряад ФМ
367

Читайте также