Хотын соёл ба музей

Улаанбаатарай дүрбэн музей онлайн аргаар үзэхэ боломжо бии болоо гэжэ «МОНЦАМЭ» агентство мэдээсэнэ.
Улас түрын мэдээсэлэй түб
136

Монголдо «Гэрһээ – музейдэ» түсэл бэелүүлэгдэжэ байна. Энэ программын бэелүүлгын хэмжээндэ Уласхоорондын музейн үдэртэ дашарамдуулан, «Хотын соёл ба музейнууд» гэһэн хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ. Музейн ажалшад, эдэбхитэн, «Активистс» бүлгэмэй гэшүүд ба ниигэмэй ажаябуулагшад сэхэ эфиртэ үнгэрһэн хөөрэлдэндэ хабаадалсаба.

Түсэлэй гол зорилго – пандемиин үедэ үндэһэн соёл, түүүхэ тухай мэдээсэл тараалалга болоно. Һүүлэй үедэ дэлгэрһэн гарай утаһануудай, компьютернуудай хүсөөр энэ ябуулалга тиимэшье хүндэ бэшэ гэжэ эдэбхитэн тайлбарилна.

Мүнөөдэр түсэлэй аргаар Улаанбаатарай дүрбэн музей харахада болохо. Тэдэнэй тоодо Монгол театрай музей, Занабазарай нэрэмжэтэй соёл уралигай музей, Сансар ба астрономиин ордон, Улаанбаатар хотын музей. 

Эдэ музейнуудые түсэлэй Youtube-канал дээрэ харагты https://www.youtube.com/channel/UCrSY4ymWp6kmNbSVQ_7kNrQ

Читайте также