Монголдо Уласхоорондын кинофестиваль онлайн аргаар үнгэрхэнь

«МОНЦАМЭ» агентствын мэдээсэлээр «Алтан өргөө» гэһэн кинофестиваль 8-дахи удаагаа июниинь 4-һөө  интернедтэ үнгэрхэнь.
Улас түрын мэдээсэлэй түб
222

Энэ жэл «Алтан өргөө» кинонааданда 70 гүрэнһөө 558 мэдүүлэл ороо, тэдэнэй тоодо 9 кино Орос Уласай найруулагшад,  Монгол оронһоо - 28 зохёолнууд дурахагдаа. Бүхы ерэһэн кинонуудһаа 14 монгол ба 30 хари гүрэнжй ажалнууд шалгараа. Эрхим арбан дүрбыень июниин 4-һөө Skymedia, SkyGo.mn болон SkyGo application дээрэ миинтээр үзэхэдэ болохо

«Алтан өргөө – алтан һэеы гэр» кинофестиваль 2013 онһоо Кинематографиин Монголой дээдэ һургуули эмхидхэнэ. Гол зорилго – Монгол ороной кинематографиин хүгжөөлгэ, дэлгэрэлгэ болоно.

https://www.facebook.com/GGIFFest/?eid=ARCDtiCqb816iKLo0LGydTlDrGmJrcvgm_KJxwpsJYux3jXezjgs9SMeyGNScL9cJrR7hgUidukOa-tp

Читайте также