Буряад театрай зүжэгшэд эмшэдые амаршалба

Цыдып Жамбаловай «Ами наhыемнай абарагшад» гэжэ поэмын үгэнүүдтэй видео буулгагдаа.
Улас түрын мэдээсэлэй түб
161

Эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой дэмбэрэл һайхан заяатай, нигүүлэсхы сагаан сэдьхэлтэй, Отошо бурханһаа үршөөлтэй эмшэдээ мэргэжэлтэ Үдэрөөрнь халуунаар амаршалаад, баяр баясхаланаа мэдүүлэн, үлзы дуунайнгаа дээжые бэлэг болгон Буряад театр энэ видео барина.

Видеодо мэдээжэ артистнар - Бэликто Дамбаев, Цынге Ломбоев, Жаажан Динганорбоева, Солбон Субботин, Дарима Лубсанова, Болот Динганорбоев, Галина Галсанова, Солбон Ендонов, Надежда Мунконова, Зоригто Цыбендоржиев хабаадалсана.

Читайте также