Хайратай гэртэхинтэй Зоригто Тогочиев хөөрэлдэбэ

Буряад ФМ радиодо гарадаг «Үлзы утас. Соёл уралиг» сэхэ дамжуулгада мэдээжэ дуушадай дүтын зонтой хөөрөө бариба.
Улас түрын мэдээсэлэй түб
289

Читайте также