2020 оной «Наадам» Монгол орондо хайшан гээд үнгэрхэб?

Июлиин 11-12 тэмдэглэгдэхэ «Эрын гурбан наадан» мүнөө байдалай хорилгонуудтай байха, - гэжэ эмдхэгшэд тэмдэглэнэ.
Улас түрын мэдээсэлэй түб
185

Арад зоноймнай нилээд ехэ бэрхэшүүлнүүдые гаталхыень дэмжэжэ, энэ наадаяа заабол үнгэргэхэ гэжэ шиидээбди. Тиимэһээ энэ найрнай Монгол гүрэнэй түрүүшээр бии болоһоор 2229 ондо, Ехэ Монгол Уласай 814 жэлдэ дашарамдуулагдаба, - гэжэ юрэнхылэгшын вице-спикер У.Энхтувшин мэдээсэбэ.

100 гаран жэл түүхэтэй наадан нэгэшье дахин таһаралдаагүй гэхэтэй хамта энэ нааданай саг соогоо үнгэрхэ тухайнь олон зон гуйһан тухайнь вице-президент тэмдэглэбэ.

Энэ жэлэй нааданай онсо зүйлнүүд гэхэдэ, «Наадамай» нээлгын баярай эзэлхэ түб стадион дээрэ үлүү зон оруулагдахагүйһөө гадна, шууд эфирынь телевизорээр, сүлжээндэ харуулагдаха.

Мори урилдаанда, һүр харбалганда, бүхэ барилдаанда хабаадаха тамиршад заатагүй халдабарита үбшэнэй үгы байһаниие тодорхойлһон тест гараха еһотой. Мори урилдаанай жэл бүри үнгэрдэг «Хуй долоон худаг» газарта энэ жэл худалдаан наймаан хоригдоно гэжэ онсологдоно.

Читайте также