Дүрим баталагдаа

2020 оной октябриин 9-10-да Агада үнгэргэгдэхэ СССР-эй арадай артист, профессор Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ дуушадай конкурсын дүрим (положение) баталагдаһан байна. 
Жалсан Лубсандашиев, Толон
191

Энэ мүрысөөн 1988 онһоо хойшо эмхидхэгдэжэ, 1994 онһоо уласхоорондын зэргэтэй болоо бшуу. 15-һаа 35 хүрэтэр наһанай бэлигтэй һайн дуранай дуушад, һурагшад, оюутад, театрай, филармониин, ансамблиин артистнар уригдажа, һайхан аянга дуунуудые зэдэлүүлдэг гээшэ. Россиин арадай артистка, алдарта дуушанай басаган Дарима Линховоина уласхоорондын жюри толгойлдог юм.

Читайте также