Одото эсэгэнэрэй заяагаар

Агын Буряадай тойрогой ба бүхы Буряадай мүнѳөнэй уран зохёолшодой тоодо шэнэ нэрэнүүд нэмэжэ, алтан абдарынь шэнэ зохёолнуудаар баяжана.
Баярма Баторова «Толон» сониндо
204

Манай арадай алдар суута уран зохёолшодой – Цыдып Жамбаловай ба Самбу Норжимаевай хүбүүд эсэгэнэрэйнгээ зохёохы зам үргэлжэлүүлхэ заяатай байба. Цымпил Жамбалов ба Бальжинима Самбуев хоёр балшар багаhаа унаган нүхэд юм. Наhанайнь намтарнууд соо адли юумэн олон, зүрхэ сэдьхэлээрээ «түрэhэн аха дүү» гэжэ эли. Мэнэ hая найруулжа эхилhэн аад, ехэ алдуу заhалтагүйгөѳр, жэнхэни буряад хэлэн дээрээ найруулдагынь гайхалтай. Эндэ алдарта эсэгэнэрэйнь нүлөѳн сэхэ харагдана: түрэл хэлэеэ хүндэлхэ, сэгнэхэ ба hайн мэдэхэ заншал шуhаарнь ба наhанайнь жэшээгээр дамжуулагдаhан. Мүнөѳ бидэ уншагшадаа шэнэ уран зохёолшодтой танилсуулхамнай. 

Жамбалай Сэдэбэй Цымпил 1962 ондо Ага тосхондо түрэhэн намтартай. Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын дээдэ hургуули дүүргэhэн, «Инженер-механик» мэргэжэлтэй. Оюутан ябаха үедѳө «Алтан Булаг» гэhэн дуу хатарай ансамблиин хѳѳмэйн дуунай бүлгэмдэ эдэбхитэйгээр хабаададаг байhан. Улаан-Yдын элдэб олон тайзангууд дээрэ дуугаа гүйсэдхэhэн. 1984 ондо Могойтын аймагай Хүһѳөшэ һууринай «Красный Октябрь» гэhэн хамтын ажахыда инженер-механигаар хүдэлhэн. Тиихэ үедөѳ концерт-наадануудта зүрхэ сэдьхэлээрээ шунган хабаададаг байһан юм.
Саашадаа Цымпил Цыдыпович Агын аймагай «Сeльхозхимия» гэhэн бүлгэмдэ, Даури нютагта, Агын аймагай хирпиисын заводто, Ага тосхоной ЖКХ-да, «Eдиная Россия» гэhэн намай Агын тойрогой гүйсэдхэхы хороондо хүдэлhэн намтартай.

2011 онhoo эхилжэ, олон жэлэй туршада Могойтын аймагай өөрын хүсөөр ябадаг оньhото техникэ ба тракторнуудые шалгадаг гүрэнэй албанай гол инспeкторэй тушаалда хүдэлhэн.

Мүнөө тэрэ Буряадай түб хото Улаан-Үдэдэ ажаhуудаг, гүрэнэй албанда гол мэргэжэлтэнээр хүдэлнэ.

Цымпил Жамбалов шүлэгүүдые 2019 онhоо бэшэжэ эхилээ. Түрүүшээр эжыгээ, үeтэн нүхэдөө, абгай ба дүүнэрээ түрэhэн үдэрнүүдээрынь амаршалан найруулдаг байгаа. Саашадаа оюун бэлигынь задаржа, шүлэгүүдэйнь мүрнүүд ульгам уранаар зэдэлжэ эхилээ. Түрүүшынь найруулганууд Интернедэй бүлгэмүүд соо толилогдожо, олоной hайшаалда хүртэhэн юм.

Эхэ хэлэн

Эхэ хэлэн - гүн далай hүн,
Эхэ хэлэн - элинсэгэйм hүлдэ,
Эльгэ, зүрхэнhөѳм таhаршагүй юм
Эжын уурагаар дамжаhан хэлэн!
Абын hургаал - эхэ хэлэндэ,
Арадай домог хэтын үeдэ
Урданай хэлэн - элинсэгэй бэлэг!
Ууган арадай шэмэг баялиг!
Үндэhэн соёл, түүхэ хүгжөөн,
Үлэхэбди дэлхэйн буряад яhатанаар,
Ургажа байhан үри хүүгэдээ
Угаа hэргээн hургахабди хэлэндэ!
Энэл даа манай уялга - эрмэлзэл!
Эгээл шухала мүнөөнэй асуудал!
Олон арад - яhатанай дунда
Онсо хубияа үлөөхэбди түүхэдэ!

Бусад шүлэгүүдыень һүүлдэнь уншахаар.

Читайте также