Захааминда номой шэнэ сан бии болохо

«Соёл» гэһэн гүрэнэй түсэл ехэ амжалтатайгаар Буряад Уласта бэелүүлэгдэнэ.
Буряад Үнэн
184

Орос Уласай Соёлой яаман эдэ үдэрнүүдтэ Росси дотор шэнэ арга боломжотой номой сангуудые бариха талаар соносхогдоһон конкурсын дүнгүүдые тобшолоо.

Амжалта туйлагшадай дунда Захааминай аймагай Хуртага нютагай номой сан. Конкурсдо хамта дээрээ Россин 82 регион можонуудһаа 542 мэдүүлгэ ороһон байна. Тиин тэдэнэй 110 илагшадай тоодо оробо.

Түсэбэй ёһоор, ерэхэ 2021 ондо модельнэ номой сангуудые бэлэдхэл эхилхэ. Нэгэ номой санда 5 миллион түхэриг гаргашалагдаха. Шэнэ үеын түхэлэй оньһон түхеэрэлгэ, зохид хэрэгсэлнүүд, номууд олоор абтаха болоно. Номой санда ерэһэн хүн бүхэн хэрэгтэй ном, мэдээсэл, хангалта гүйсэд абаха аргатай болохо.

 Захааминай Хуртагын номой сан аймаг дотороо һэльбэн шэнэлэгдэхэ эгээл түрүүшын номой сан болоно. Саашадаа «Захааминай аймагай номой сангуудай бүридэлэй» түсэбүүд ехэ", - гээд тэрэниие ударидагша Лариса Ардаева тэмдэглэнэ.  

Читайте также