Баргажанай Лугшахаанай Ринчинова Снежанын зугаа

Хяагтын аймагаар аяншалһан тухайгаа Баргажанай эдир репортёр мэдээсэбэ.
Баргажан аймагай Лугшахаанай юрэнхы hургуулиин 7 ангиин hурагша Ринчинова Снежана
185

«Буряадай үзэмжэтэй газарнууд эдир репортёрнуудай нюдөөр» гэhэн түсэлөөр ФМ радио хүтэлэгшэ Жанна Чимитовна Дымчиковагай ударидалга доро Улаан-Үдын, Оронгойн, Захааминай, Хориин, Баргажанай аймагаан ераан, бидэ, hургуулиин hурагшад ба манай эхэ эсэгэнэр сентябриин 4-дэ малгаашнай 7 сагта Улаан-Үдэдэ Борсоевой үйлсэдэ булта сугларжа, буряад нютагуудай урда зугтэ байдаг Хяагта аймагай урданай түүхэ, олон мүргэлтэй, шүтэдэг газарнууд тухайнь мэдээсэл абахаа гараабди.

Тэрэ үдэртөө Хяагта хүрөөд, В.А.Обручевой музей хаража, ехээр hонирхожо гарааб. Олон hонин юумэ өөртөө ойлгожо, ухаандаа хадуужа абааб.

Саашаа Эргэ-Бүргэ дасан ошообдь.Тэрэ дасан Россиин Буддын шажанай үлгы гэжэ нэрлэдэг. Аяар 1731 ондо Хамба лама Заяев бии болгаан байна. Тэндээ модоор барюулаан юртэ соо хонообди. Үглөөгүүр эртэ бодожо, дасанаа гурба дахин гороо хэжэ, мааняа уншажа Манджушри бурхандаа мургөөбдь. Энэ дасанай лама бидэнэй hонирхаан асуудалдамнай харюусаа.

Шарагол гэжэ нютагта музейдэнь орожо хараабди.Тэрэ нютагай гулваа ерэжэ, нютагай мэдээжэ зон тухай хөөрэбэ.

Саашаа Отсон-Хаан – Дамба Даржаа Заяевай түрэhэн тоонто нютагта ерэжэ, бурхандань мүргэжэ, аршаан уужа, амтатай хониной мяхаар хүндэлүүлбэбди. Геннадий Иннокентьевич Гармаев, Баирма Бальжинимаевна hамгатаяа манай hураан асуудалдамнай харюу үгөө.
Балдан- Брайбун дасан ошообди. Энэ дасанда Хамба лама Буддын шажан шудалаа. Энэ дасанай лама баян нүгэл тухай хөөрэжэ үгөө, буряад хэлэеэ мартаан хүн ехэ нүгэл хэнэ гэжэ бидэндэ ойлгуулаа.

Энэ гранд эмхидхэгшэдтэ ехэ баяр хургэнэбди. Ехэ hайхан газарнуудаар ябаабди. Хододоо иимэ гоёор ябаашаа hанажал ябахаб.

Читайте также