Этнографическа музейн дэргэдэ уран дархашуулай симпозиум үнгэрбэ

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын ээлжээтэ дугаарта «Үбэр-Байгалай хизаарай арадуудай hуудал байдал харуулhан музейдэ» харахаар модоор һиилэһэн уран бүтээлнүүдтэй танилсахаар.
Мүнгэн сэргэ, Ариг Ус
163

Читайте также