Буряадай «Үльгэр» театрай амжалта

Хүүгэдтэ зорюулагдаһан зүжэгүүдэй Бүхэроссиин «Арлекин» гэһэн урилдаан һаяхана боложо үнгэрбэ. Тэндэ манай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай найруулан табиһан зүжэг хэдэн шэглэлээр эрхим гээд тоологдобо.
Булат Бадмаев, Буряад Үнэн
232

Тус урилдааниие «Алтан баг» гэһэн театральна шантай зэргэсүүлмээр. Бүхыдөө энэ хэмжээ ябуулгада хабаадахаяа 140 мэдүүлгэ ороо, оройдоол 9 ажалынь түгэсхэлэй шатада орожо шадаһан байха юм. «Үльгэрэйхид» эгээл түрүүшүүлэй зэргэдэ зүжэгөө бэлэн болгоод байгаа. Халдабарита үбшэнэй тараһан ушарһаа манай зүжэгшэд гэртээ зүжэгөө жюриин гэшүүдтэ дурадхаһан байна.

- Хоёр сагай болзортой зүжэг нэгэ амин доро боложо үнгэрөө. Ямар гоё зүжэг болоо гээшэб? Эдэ хүбүүд, басагадай зохёохы ажалдань бага зэргэ хабаатай һэн хойноо ехэл омогорхоноб, - гэжэ Санкт-Петербургын театральна дээдэ һургуулиин багша Армен Терян хэлэнэ.

«… И звали его Домино» гэһэн зүжэг урилдаанай иимэ 4 шэглэлээр «Эрхим гэрэл тааруулга», «Эрхим хатар табигша», «Эрхим найруулагша», «Зүжэгшэдэй эрхим бүлгэм» эрхимлээ.

 -Манай театрай 14 зүжэгшэ нэгэмүһэн хүдэлжэ, үндэр шагналнуудта хүртэбэ гээшэ, энээндэнь тон ехээр баярланабди, - гэжэ «Үльгэр» театрай захирал Баярма Дашидоржиева омогорхон хөөрэнэ.

Читайте также