«Буряад хэлэнэй үдэр» гэһэн онлайн-уулзалга АТВ телесубагаар дамжуулагдаха

Буряад Уласта ажаһуугшад октябриин 30-ай үдэр 17:00 сагта онлайн- тоглолто хараха  аргатай
Намжилма Цыденова, уран зохёолой таһагай мэргэжэлтэн
655

Жэл бүхэн энэ сагта Буряад хэлэнэй үдэртэ зорюулагдаһан баяр ёһолол хадаа Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр соо эршэ залитайгаар үнгэрдэг заншалтай юм. Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулдаг гүрэнэй ба ниитэ эмхи зургаанууд урда жэлнүүдтэ театрай фойе соо өөрын гоё үзэсхэлэнүүдээ, талмайнуудаа дэлгээжэ, хэһэн ажалайнгаа дүнгүүдээр танилсуулан хубаалдададаг, мастер-классудые харуулдаг һэн. Тиигээд, заншалта ёһоороо энэ һайндэр толголтоор түгэсэдэг юм. Тоглолтын үедэ үндэр ендэр дээрэһээ буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, сахин хамгаалха хэрэгэй талаар үнгэргэгдэһэн мүрысөө харалгануудай илагшад урмашуулагдадаг, амаршалагдадаг гээшэ.  

Мүнөө жэл тахал үбшэнэй шалтагһаа боложо баярай тоглолто АТВ телесубагаар дамжуулагдаха. Yргэн Буряад Уласта ажаһуугша харагшад энэ каналай сэнхир экранһаа октябриин 30-ай үдэр 17:00 сагта онлайн- тоглолто хараха  аргатай.

 2020-хи он хэды хүндэ хүшэр байдал асараашье һаань, түрэл хэлэеэ хүгжөөхын тулада манай Буряад Уласта олон тоото хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ заншалаараа үнгэргэгдөө. Тахал үбшэнэй шалтагһаа боложо, ехэнхи хубинь онлайн аргаар эмхидхэгдээ.  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, энэ яаманай дэргэдэхи Буряад хэлэнэй хүгжөөлгын түб, Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули, Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой талаар хороон, Арадай урлалай улас түрын түб, Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр, Буряад Уласай үндэһэтэнэй сан, Петр Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледж, Буряад Уласай үндэһэтэнэй Музей гэгшэд энэ шэглэлээр горитойхон ажал ябуулһан байна. Энэ ажалай дүнгүүд тоглолтын үедэ соносхогдохо.  

Бүхы зоной мэдэһээр, манай уласай театрнууд харагшадтаяа уулзаха аргагүй, тиимэһээ тэдэ тоглолтын программада орохо видеомэндэнүүдээ эльгээгээ. Тэрэнэй хажуугаар харагшад шэнэ клипүүдые, һонин видеоролигуудые хаража хужарлаха.

Тус тоглолтые Буряад драмын театрай зүжэгшэд хоёр бүлэг боложо  хубааран хүтэлхэ. «Yбгэд + Хүгшэд» гэһэн зүжэгэй геройнууд – Бүмбэ Гэндэнович, Дашидондок аха, Янжима Спиридоновна гурбан театрайнгаа дэргэдэ байһан һэеы гэр сооһоо дамжуулха. Эдэ дүрэнүүдые бодото дээрэнь наададаг зүжэгшэд Биликто Дамбаев, Болот Динганорбоев, Лосолма Протасова болоно. Театрайнгаа тайзан дээрэһээ Алексей Михайлов ба Дарима Лубсанова хоёр хүтэлхэ. Бүхы энэ ажалые Сойжин Жамбалова найруулан ударидаа.

 Энэ хэмжээ ябуулга хадаа «Буряад Уласта Россиин үндэһэтэнэй нэгэдэл бэхижүүлгэ ба арадуудай угсаата соёлой хүгжэлтэ» гэһэн гүрэнэй программын дэмжэлтээр бэелүүлэгдээ.

Бүхы нютагаархидаа, харагшадаа Буряад хэлэнэй үдэрэй баяраар дашарамдуулан амаршалаад, баян буряад хэлэнмнай хододоо хүгжэжэ, һалбаржа байхань болтогой гэжэ үреэгээд,  «Буряад хэлэнэй үдэр. Онлайн-уулзалга» гэһэн тоглолтыемнай октябриин 30-да, 17:00 сагта АТВ телесубагай канал дээрэ орожо харахытнай уринабди.

 

Читайте также