Хүсөөтэ нютагай һонинууд

Мухар-Шэбэрэй Хүсөөтын номой сангые даагша Сэсэгма Жамсаевна Чимитова ба ветерануудые эблэлые толгойлогшо Нина Гомбожаповна Эрдынеева
Буряад ФМ
710

Читайте также