Нангин дуранай шэнэ дуун

Буряадтаа мэдээжэ дуушад - Галсан-Нимын Гандик ба Ирина Шагдурова хоер Үбэр-Монголой найруулагшын шүлэг дуун болгоожо, бэлэг болгон дурадхаба.
442

Үгэниинь Уряанхай Уранчимэг, хүгжэмынь Гандик Галсан-Нимын

Нандин хайра

1. Имин голой дэнжэн дээрэ
Эхир хун ганганаад байна
Этигэлээр хайралhан шимнии
Элигэ эмтэртэл hанагдаад байна!

Асхан хараhан дулаан харасандаш
Амарагиин хайран ховороод байна
Алярхан энеэхэ зөөлэн дуундаш
Амидаралын эгшэг уянгараад байна

Дабталга:

Нангинан хайрлаха зүрхэн, зүрхэндээ
Наран мүнхэ тунаранхан, тунаранхан байна
Нарата хорвогиин ивээл, ивээлдээ
Наhанай жаргал дүүрэнхэн, дүүрэнхэн байна!

2. Һанан мүрөөдэхэ сэдьхэлдээ
hаран хэзээш тэргэлтэн байна
hайхан говахан шимнии
Сэдьхэл зүрхэндэм хоногшоод байна.

Сэбэрхэн хоёрой сэдьхэлдэн хөө
Чин хайран ундаранхан байнаа
Сэнгэлдэн дэрбэх эрбээхэй шиг
Сэсэгтэ таладаа жарганхан байна.

Дабталга:

Читайте также