«Дүрбэн тэнгэри» мүрысөөн Буряад Уласта соносхогдобо

Буряад Уласта уранаар шүлэг уншагшадай 10-дахи мүрысөөн эхилбэ
327

Энэ жэлэй харалган Буряад Ороной гимн бэшэһэн, арадай поэт Дамба Зодбич Жалсараевай түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдан үнгэргэгдэнэ.

Уран һайханай бүлгэмүүд, һуралсалай һалбариин бүхы эмхинүүдэй һурагшад, оюутад, уран шүлэгтэ дуратайшуул хабаадаха аргатай.

Хабаадагшад  ноябриин 25 болотор шүлэг уншаһанайнгаа видеобуулгабари шүүгшэдтэ эльгээхэ ёһотой. Жюрин гэшүүд ноябриин 26-һаа декабриин 2 болотор буулгабаринуудые хараха. Хабаадагшад хоёр номинацида бэлигээ туршаха. Нэгэ нэгээрээ  шүлэг сээжээр уншаха болон бүлэг боложо, шүлэглэмэл композици, али нэгэн зүжэгһөө, шүлэгһөө хэһэг найруулха болоно.

«Дүрбэн тэнгэри»  харалганда буулгабари ноябриин 25 болотор энэ интернет хаягаар e-mail: 03-kol@mail.ru эльгээжэ болохо. Эдэ утаһаар тодорхой мэдээсэл абахат:  8-(3012) 20-44-92, 8-(9021)-61-02-77, 8-951-626-34-77. 

Читайте также