Бадма Чагдар хоёрой үбэл

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай найруулагша Эрдэни Жалцанов Фэйсбук хуудаһан дээрээ ээлжээтэ богонихон зураглал дэлгээбэ.  
657

«БуряадФМ» радиодо хоёрдохи жэлээ гарадаг «Шашаа Чигчийн шаляанууд» дамжуулгын (энэ ссылкээр шагнахада болохо https://buryad.fm/broadcast/shashaa-chigchiyn-shalyaanuud/) автор ганса шагнаха бэшэ, харин харан хөөршөөхэ уран бүтээонүүдые бэлдэбэ. Энэ ажалда бүлөөрөө оролсонхой: Эрдэни Бато-Очирович саарһан дээрэ зурана, Евгения һамганиинь тэрэнииень хүдэлгөөтэй болгоод, анимаци нэмээнэ, найматайхан Янжима басаганиинь хоолой оруулна.

Гараһан мультигуудэйнь гол геройнууд – үхибүүд. Эндэшье Бадма Чагдар хоёр хүбүүдүүд саһата үдэр уулзажа, мүльһэн дээрэ наадахаа ошоно. Хүүгэд энеэлдэнэ, саһан соо хэбтэнэ, тэнгэри руу харана. Урдань бии болоһон зураһан кинонуудтань  хүгшэн эжы ашаяа буряад үгүүлэлдэ һургана, үхибүүд ехэл зохидхоноор тоосолдоно ба г.м. «Эдэ мультигууд соо ямар гоёор һанаа-зоболтогүй эдир наһа харуулана гээшэб!» -  гэжэ харагшад баяраараа хубаасалдана.

Читайте также