«Соёл» үндэһэн түсэл Буряад Уласта бэелүүлэгдэһээр

Шэнэ жэлэй урдахана, олон хэмжээнүүд соёлой һалбарида үнгэргэгдэнэ.
319

Эдэ үдэрнүүдтэ Сэлэнгын аймагта соёлой хоёр байшангууд заһабарилагдажа, дахин харагшадаа угтан абахаяа, нээгдэбэ.

Ород Улас дотор бэелүүлэгдэжэ байһан «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Соёлой оршон байдал» гэһэн программаар Галуута нуур болон Ташар нютагуудай соёлой байшангууд һэльбэн шэнэлэгдэбэ.

Һайдэрэй ёһолдо Буряад Уласай соёлой сайдай орлогшо  Николай Емонаков хабаадалсажа, албанайнгаа хэрэгээр бусад эмхинүүнэй ажал хараад ерэбэ.

Байшангуудые заһабарилгын ажалда хамтадаа 23 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн шэглүүлэгдэжэ, мүнөө хүдөө нютагай зон сүлөө сагаа зохид оршондо үнгэргэхэ аргатай болоһондоо урматай.

Галуута нуурай соёлой байшан 1940 ондо нээгдэжэ, тэрэ гэһээр заһабарилгын ажал хэгдээгүй байһан. Мүнөө байшан соо ехэ дулаан болонхой. Харагшадай танхим нютагаархинаа хүлеэжэ байна. Ташарай соёлой ордоной байшан соо хүүгэдэй хүгжэмэй һургуули оруулагдаба. Үдэр бүхэндэ ирагуу дуунуудай аялга зэдэлжэ байха.

2019 онһоо эхилжэ, Ород Улас дотор «Соёл» үндэһэн түсэб бэелүүлэгдэжэ эхилээд, 2024 он болотор ябуулагдаха. 2019 ондо Буряад Улас дотор соёлой 4 байшан, 2020 ондо 14 эмхин һэльбэн шэнэлэгдэбэ. Ерэхэ жэлнүүдтэ энэ түсэлөөр мүн лэ олон хэмжээнүүд үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

Читайте также