Үндэһэн «Соёл» түсэл Баргажанай аймагай Баянголдо

БуряадФМ радиогой "Үлзы утаһан. Соёл уралиг" дамжуулгын айлшан Аюшеев Жаргал Лайдапович, Баянголой соёлой байшанай захирал  болоо.
Буряад ФМ
186

Читайте также