​Гартаа дүйтэй Ада

Урлан бүтээлгын үдэр (День хобби) шэнэ һайндэр һүүлэй үедэ тэмдэглэгдэдэг болонхой.
Борис Балданов, Буряад Үнэн
509

Энэ үдэр январиин 17-до тудана. Буряад театрай түрүү артистнууд сүлөө сагтаа өөрын дуратай юумээр һонирходог, урладаг, бүтээдэг байна.

Санкт-Петербургын театральна академи дүүргэһэн залуухан артистнууд Буряад театрай богоһо хэдэн жэлэй саада тээ алхажа ороо бэлэй. Тэдэнэй дунда Ада Ошорова-Дашиевае өөрынь онсо маягаар, хубсалхадаашье ондоохон байдагаарнь илгахаар.

Түнхэнэй аймагай Владимир Бизьяевич Сагановай нэрэмжэтэ Харбяангуудай һургуулида һурахадань, эгээл дуратай хэшээлынь хүдэлмэриин хэшээл байгаа бшуу.

- Өөртэмни ехэ һонин байгша һэн. Оёдолой машинын бүхы хэрэгсэлнүүдые, хамаг детальнуудые сээжээр мэдэдэг һэм. Тэрэ гэһээр сүлөө сагтаа оёхо дуратайб, - гэжэ Ада Ошорова-Дашиева мэдүүлнэ.

Артистнууд юрын хүнүүдһээ нэгэ бага ондоогоор, гоёор хубсалдаг гэжэ арад зоной дунда дэмы хэлсэдэггүй байна бшуу. Үдэр бүри өөрын оёһон гоё хубсаһа үмдөөд Адын ажалдаа ерэхэдэнь, суг хамта хүдэлдэг артистнуудынь бултаараа гайхан шэртэдэг юм.

- Оёжо шадахада һайн лэ гэжэ һанадагби. Юу үмдэхэмни, хаанаһаа оложо, худалдажа абахаб гэжэ байнгүй, һуугаад лэ өөрөө оёжорхихош. Хүнүүдтэ адляар хубсалха дурагүйб, - гэжэ залуу артистка хэлэнэ.

Ада үшөө һургуулиһаа абаад шадамар бэрхээр зурадаг. Олон зүжэгүүдтэ болон театрайнгаа найр наадануудта элһээр гэрэл дээрэ гараараа зурадагынь харагшадта һайшаагдадаг. Мүн шэнэ хубсаһа оёхынгоо урдань эсхээд зуража шадаха бэлигынь туһатай болоно.

- Үшөө һургуулиин ябахадаа, ханын газетэнүүдые дуратайгаар зурадаг һэм. Манай класс түрүү һуури эзэлхын түлөө ехэ оролдогшо һэн, - гэжэ һонирхолтой мэдээнүүдые Ада дуулгана.

Читайте также