​Буряадай Захааминай аймагай Хуртагада соёлой байшан һэльбэн шэнэлэгдээ

Захааминай аймагай Хуртага тосхоной соёлой байшан һэльбэн шэнэлэгдэжэ, баярай оршондо нээгдэбэ. Буряад Уласай соёлой яаманай сайд Соёлма Дагаева нээлгын баярта хабаадалсаһан байна.
Бэлигто Цырендоржиев, Буряад Үнэн
246

Хүдөө һууринуудай ажабайдалда соёлой байшанууд аша ехэ үүргэ дүүргэдэг. Зүжэг нааданай, дуу хатарай бүлгэмүүдтэ оролсожо, нютагай ажаһуугшад сүлөө сагаа зугаа баяртайгаар үнгэргэнэ. Уран һайханай зохёохы дугылангууд эмхидхэгдэжэ, үндэһэн буряад соёлой, түрэл хэлэнэй хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулдаг юм. Хуртага тосхоной соёлой байшанай дэргэдэ «Сагай сууряан» гэжэ арадай дуу хатарай бүлгэмэй гэшүүд арадайнгаа аман зохёол нарибшалан шэнжэлдэг, ургажа ябаа улаан бургааһадтаа түрэл арадайнгаа ёһо заншалнуудай баялиг дамжуулха гэжэ оролдодог юм. Уран һайханай «Сагай сууряан» гэжэ ансамбль аймагайнгаа болон Буряад Уласайнгаа найр наадануудта, томо хэмжээнэй тоглолтонуудта оролсожо, жэл бүри элдэб шагналнуудта хүртэдэг гээд тэмдэглэе.

- «Соёл» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ энэ байшан заһабарилагдаба. Дүн хамта 4 сая түхэриг гүрэнэй һан жасаһаа һомологдоо, - гэжэ Буряад Уласай соёлой яаманай сайд Соёлма Дагаева хэлэбэ.

Мүнөө Хуртага тосхондо 700 гаран хүн ажаһууна. Ажалша малша, бэлиг абьяастай зоноороо суурхаһан нютагай соелой байшан  1971 ондо нээгдэһэн түүхэтэй юм. Анханайнгаа түхэл алдаад байһан байшан һэргээгдэжэ, хүдөөгэй соёлой гуламтада хүгжэм дуунууд шэнээр зэдэлжэ эхилбэ.

Читайте также