​«Буряад хубсаhанай түүхэ домог»

Хэр угһаа дамжуулагдажа ябаһан үндэһэн хубсаһанай илгаа тухай Үбэр Байгалай хизаарай номой сан мэргэжэлтэд тодорхойлбо.
Буряад Үнэн
204

Буряад арадай хубсаһан эрэшүүлэй, эхэнэрнүүдэй, үхибүүдэй гэжэ илгарха. Нүүдэлшэ арадай ажабайдалһаа, эгсэ хубилдаг сагай уларилһаа буряад хубсаһан дулдыдадаг. Буряад арадай хубсаһан үдэр бүриин, һайндэрэй, үбэлэй, зунай, хабар-намарай, басаганай, һамган дэгэл гэжэ илгардаг.

 Үбэр Байгалай хизаарай номой сангай хүүгэдэй таһагай хүдэлмэрилэгшэ Лодонова А.Д Сагаа һарын найрта эрэшүүлэй хубсаһан тухай һонирхолтой програма бэлдэбэ.

Читайте также