​В​ладимир Гармаевай «Десятый рабджун» гэһэн суута трилоги Буряадта  дахин хэблэгдэбэ

Буряад Уласай типографида «Десятый рабджун» гэһэн суута трилоги хоёрдохиёо хэблэгдэбэ.
270

Түүхэтэ трилоги «В улусе Алтан-хана», «Бальжин-хатан», «Бабжа-батор» гэһэн гурбан романһаа бүридэнэ.

Владимир Гармаев хори буряадуудай XVI-XVII-дохи зуун жэлнүүдэй ажабайдал тухай түүхэ баримталан, архивһаа гарангүй шахуу бэшээ. Буряадуудай ажаһууһан мүнөөнэй газар дэбисхэр, мүнөөнэй ажабайдал хүнгэн бэшэ замаар байгуулагдаһан гэжэ һануулна. Гартаа энэ ном барибал, эхинһээнь эсэс хүрэтэр, тонтонгүй уншахаар, урда сагай байдал нюдэндэ элеэр харагдаһаниинь дамжаггүй. Моридой түбэрөөн, үдэр бүриин ажабайдалай юрьеэн ном уншаһанай удаа шэхэндэ дуулдааһааар байна гэжэ энэ ном үндэрөөр сэгнэгшэд тэмдэглэнэ.

Читайте также