2021 ондо Дашарабдан Батажабайн түрэһөөр 100 жэл гүйсэхэнь

Энэ ушараар улас дотор олон хэмжээнүүд эмхидхэгдэхэ», -  гээд Хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сангай захирал Аюна Дашанимаева «Маяк» радиогой «Площадь Советов» гэһэн дамжуулгада хөөрэжэ үгэбэ.
Буряад Үнэн
110

Аюна Владимировна СССР-эй уран зохёолшодой холбооной гэшүүндэ зорюулагдан үнгэргэгдэхэ, Хүүгэдэй номой сангай долоон хоногто эмхидхэгдэхэ гол хэмжээнүүд тухай тодорхойгоор хөөрэжэ, саашанхи түсэбүүдээрээ хубаалдаа.

Мүнөө «Бүхы Батажабай» гэжэ нэрлэгдэһэн үзэмжэ үргэнөөр дэлгээгдэхэеэ бэлдэгдэнэ. Нэгэ үзэмжэдэ Урлалай колледжын оюутадай «Төөригдэһэн хуби заяан» гэһэн зохёол дээрээ үндэһэлэн зурагдаһан бүтээлнүүд олоной анхаралда табигдаха.  Нүгөөдэ үзэмжэдэ Дашарабдан Одбоевичай зохёохы намтарта, ажабайдалда  хабаатай дансанууд, уран зохёолнуудай гар бэшэгүүд, гэрэл зурагууд, хубиин номой сангай зохёолнууд дэлгээгдэхэ. Эндэ ехэ хомор, нэгэшье олоной анхаралда дурадхагдаагүй дансанууд, баримтанууд табигдажа, олоной һонирхол татахал байха.

Дашарабдан Батажабайн «Төөригдэһэн хуби заяан» роман-трилоги болоно. Эндэ революциин урда тээхи ажабайдал зураглагданхай. Гол үйлэ хэрэгүүд Буряадта, Монголдо, Хитадта, Японидо болоно. Гадна уншагшад гол геройнуудтай хамта Лондон, Берлин, Шэтэ, Петербург хотонуудаар ябана - гээд һануулая.

Читайте также