Нооһо хайшалаанай һайндэр Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ

Байгша оной июниин 5-да үдэрэй 13 сагта Улаан-Үдын Үбэр Байгалай арадуудай һуудал байдал харуулһан музейдэ хониной нооһо хайшалгын баяр эмхидхэгдэхэ
Буряад Үнэн
223

 Хэр угһаа буряад арадай үдхэдэг табан хушуун малай нэгэн болохо хонин һүрэг харагшад хараха аргатай.

 - Нүүдэлшэ арадай ажабайдалда хонин ехэ удха шанартай байһан гээшэ. Хониной нооһоор һэеы гэрэй хушалта, унтари, хубсаһа бүтээдэг. Үхибүүтэй болоходоо, түрэ, найрта, обоо, буянда хониной мяхан эгээл хүндэтэй хоол гээшэ ааб даа, - гэжэ Буряад Уласай соёлой яаманда тэмдэглэнэ.

Музейн хүдэлмэрилэгшэд хониной нооһо хайшалаанай үхы ажал харуулха юм.

Фольклорно ансамблиин хабаадагшад һэеы даралгын ёһо гурим харуулжа, арадай дуунуудые хангюурдажа, ёохор хатарха юм.

Читайте также