​Буряадай хатарай колледж байгуулагдаһаар 60 жэлэйнгээ ой тэмдэглэбэ

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряадай хореографическа колледж байгуулагдаһаар 60 жэлэйнгээ ой тэмдэглэбэ
Борис Балданов, Буряад Үнэн
284

 Мүнөө жэлдэ тэдэ 50-дахияа һурагшадые үргэн харгыда гаргаба гээшэ.

СССР-эй арадай артистнууд Лариса Петровна Сахьянова ба Гомбо Цыдынжапович Цыдынжапов болон РСФСР-эй арадай артист Пётр Тимофеевич Абашеев гэгшэдэй үүсхэлээр 1961 ондо Улаан-Үдэ хотодо хореографическа шэглэлэй һуралсалай гуламта нээгдээ һэн. Буряад, Тыва, Саха (Яхад), Алтай, Хакас Уласуудай, Эрхүү болон Амарай можонуудай, Үбэр Байгалай ба Примориин хизаарнуудай үхибүүд эндэ һурадаг болоо. Тиихэдэ Урда Солонгосой, Монгол болон Хитад оронуудай хатаршад эндэ хүмүүжүүлэгдэжэ эхилээ.

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Буряадай оперо болон баледэй театрай тайзан дээрэ колледжын ойн баярай тоглолто үнгэргэгдөө. 50 жэлэй дэргэдэ колледж дүүргэһэн хатаршад, 2021 ондо дүүргэжэ байһан оюутад, мүн бага наһанай шабинар тайзан дээрэ хамта бэлиг шадабарияа харуулаа. 1-дэхи классай шабинар һуралсалай жэлэй туршада һураһан хатарнуудаа гүйсэдхэхэдэнь, урмашамаар байгаа.

Мүнөө жэл дүүргэжэ байһан оюутадые хүнгэн бэшэ ажабайдалай харгыда гаргаһан хүтэлбэрилэгшэд Юрий болон Татьяна Муруевтан болоно. Эдэ хоёр тус колледж 50 жэлэй саана дүүргэһэн намтартай.

Читайте также