​Буряад Уласта шэнэ сахим кинозалнууд нээгдэхэ

Буряад Уласта «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Сахим соёл» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ шэнэ хоёр кинозалнууд нээгдэхэ.
Буряад Үнэн
244

Ивалгын аймагай Ивалга болон Ахын аймагай Өөрлиг һууринуудай соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбүүд Киногой жасаһаа грантда хүртэбэ. Тиигэжэ 2021 оной дүүрэтэр эдэ түбүүд кино харуулха мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагдаха.

Ородой Холбоото Уласай 500 мянган хүрэтэр ажаһуугшадтай нютагуудта үндэһэн кино харуулдаг эмхинүүдые дэмжэхэ зорилготойгоор Киногой жаса мартын 11-һээ апрелиин 30 болотор мэдүүлгэнүүдые суглуулһан байна. Буряад Уласһаа соёлой яаманай дэмжэлгээр Ивалгын, Түнхэнэй (2 мэдүүлгэ), Захааминай (2 мэдүүлгэ), Зэдын, Ахын, Сэлэнгын аймагуудһаа болон Улаан-Үдэһөө (2 мэдүүлгэ) ороһон байна.

Читайте также