Шэнэ үзэсхэлэн

Хоёр долоон хоногой хорюулай үедэ хаагдаһан Иштван Оросой үзэсхэлэн июлиин 16-да дахинаа нээгдээд, августын 15 болотор ажалаа ябуулха болоо.
Буряад Үнэн, Буряад Уласай Аяншалгын яаманай хэблэлэй албан
161

Гарагай 2-һоо бэшэ бусад үдэрнүүдтэ 12.00 сагһаа 18.00 болотор ошожо хараха арга боломжо үгтэнэ.

Уласай типографиин байшангай (Борсоевой гудамжа, 13/2) гурбадахи дабхарта июниин 9-дэ тус үзэсхэлэн Буряадта Венгриин үдэрнүүдэй хэмжээн соо нээгдэһэн байгаа. Тиигэжэ 6-һаа дээшэ наһанай зоной үзэмжэдэ уран зурааша, уран зохёолшо, оршуулагша, мультипликатор Иштван Оросой гайхалтай бүтээлнүүд – плакадууд үлгэгдөө.

Буряад руу аяншадай һонирхол түрүүлһэн уласхоорондын үзэсхэлэн Москвада үнгэрһэн жэлэй декабрь һарада эмхидхэгдэһэн юм. Эгээл тэрэ хэмжээ ябуулгын үедэ “Байгал” гэжэ мэдээсэлгын түб Венгриин түлөөлгын эмхитэй хэлсээ баталжа, энэ үзэсхэлэн нээгдэхэ арга олгогдоо бэлэй.

Читайте также