Номой сангаар экскурсида

Сентябриин 9-дэ Бадма-Базар Намсараевай нэрэмжэтэ Агын аймагай номой сан соо Агын хараа муутай эмхиин зондо экскурси үнгэргэгдөө.
Нордоп Бабуева, Толон
118

Үндэһэн «Культура» түлэблэлөөр Агын аймагай номой сан жэшээтэ болонхой, тодорхойлбол, «шэнэ үеынхеэр» зохёогдоо. Энэ удаа хараа муутайшуул номой сан экскурсида ерээ. Номой сангай хүдэлмэрилэгшэд 10-аад хараа муутайшуулые дахуулжа, шэнэ байшантаяа, түхеэрэлтэнүүдтэйнь танилсуулаа бшуу. Номой сангай досоо газаагүй һэльбэн шэнэлэлгэдэ 10 сая түхэриг гаргашалагдаһан байна, һаруул, гоё болонхой. Һүүлшын эрилтэнүүдтэ таарама цифровой технологёор хангагданхай, уншагшадта зохид байдал зохёогдонхой байна. Сангай хүдэлмэрилэгшэд Россиин эгээ түрүү номой сангуудта мэргэжэлээ дээшэлүүлгын курснуудые дүүргээд ерээ.

Уншагшадые хангалгын таһагые даагша, Новосибирск хотын хараа муутай уншагшадай номой санда тусхай курс гараһан Жаргалма Дашиевагай тэмдэглэһээр, таһаг соохи түхеэрэлтэнь «Доступная среда» программаар бэелүүлэгдээ.

«Мерлин-ультра» видеоувеличитель ямаршье ном томо, эли тодо, сэбэр зурагтай болгохо аргатай юм. Иимэл аад, харин портативна, хармаан соогоо абаад ябаха түхеэрэлтэ байна.

«Fusion» программань хараа муутай, харадаггүй уншагшадта ехэ таарама: тэрэнэй экран томо болгогдожо, уншахада бэлэн болоно. Энэ программа абяа тааруулагдадаг хасардалтай, дансануудта, web-нюурнуудта болон клавиатураһаа ямаршье мэдээсэлнүүдтэ орохо, хараа муутай уншагшадай хараха олон аргануудые дурадхана. 

Олон аудиономууд ерэнхэй, тэдэниие гэртээ абажа уншахада болохо. Гадна номой сангай жасада Брайлиин шрифтээр бэшэгдэһэн 250-яад ном бии. Уншагшадай хангалгын таһагта 2 мянгаад ном абтаһан байна.

Номой сангай таһаг бүхэн моноблок компьютертай, тэдээн соо «НЭБ» (национальная электронная библиотека) гэжэ программа бии, тэрэнээр электронно номуудые гаргажа уншахаар.

«Культура» программын хэмжээндэ номой санда хизаар ороноо шэнжэлэлгын ажалай таһаг байгуулагдаа. Тус таһагые даагша Бальжима Батоевагай хөөрэһөөр, тэндэнь WI-FI бии, тиимэһээ уншагшад интернедтэ хүдэлхэ аргатай. Саашадаа «Литрес» программаар ямаршье электронно ном уншахаар болохо. «Культура» программаар энэ таһагта 100 гаран ном ороо.

Хоёрдохи дабхарта оршодог хүүгэдэй ба залуушуулай таһагта олон интерактивна түхеэрэлтэнүүд зохёогдоо, баян жасатай болоо. Хажуудань 7 наһатай хүүгэдтэ интерактивна хабсагай руу абирха түхеэрэлтэ (скалодром) зохёогдонхой. Скалодром интерактивна панель шэнгеэр хүдэлдэг, элдэб нааданууд харагдажа байна. Хүүгэд виртуальна очки зүүжэ, виртуальна байдалда орохо аргатай. Һүүлшын үеын 3Д, 4Д энциклопединүүд дурадхагдана.

Мэдээсэлэй-библиографическа таһаг түргэн хүдэлдэг моноблок, үнгэтэ принтер, номуудые цифровой болгодог түхеэрэлтэ, 3Д принтер, дрон, квадрокоптер гэхэ мэтээр хангагдаа. 2-дохи таһалгадань - зохёохы ажалай зоно, 6 моноблок хүдэлдэг. Эндэ 15 наһатай болотор хүүгэдтэ хараалагданхай.

Номой сангай жаса бүридхэхэ таһагта бүхы бараан баһал шэнэдхэгдэнхэй. Коворкинг-түбтэ бүлэг зон ерэжэ хүдэлхэ аргатай. Интерактивна самбарта слайдтай видео-танилсуулга, видео-материал харуулхаар.

Энэл түлэблэлэй хэмжээндэ хизаарлагданги арга боломжотой зондо тусхай санитарна таһалга түхеэрэгдэнхэй.

Һүүлээрнь хараа муутайшуул аяншалгын хэмжээндэ номой сангай хүдэлмэрилэгшэдтэй Ага найман эсэгын Юндэн Шодон субаргада ошожо, түүхэтэйнь танилсаа, гороолоо, үргөө, мүргөө бшуу.

Читайте также