​«Байкал – ART» гэһэн шэнэ түхэлэй һургуули

Орос Уласай соёлой яаман һонирхолтой уран бүтээлэй һургуулинуудые байгуулха түсэл эхилбэ.
Буряад Үнэн
159

Энэ урилдаанда можо нютагуудай түлөөлэгшэд хабаадана. Буряад Уласай оруулһан мэдүүлгэ гүрэнэй соёлой яаман дэмжэһэн байна.

2022 ондо Буряад Улас энэ шэглэлээр 41 сая 500 мянган түхэриг гүрэнэй һанһаа абахань. «Байкал – ART» гэһэн шэнэ түхэлэй һургуули П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын дэргэдэ байгуулагдаха. Соёл уралигай 5 шэглэлээр (абяа найруулга, видео – фото һалбари, 3D графика, дизайн болон электронно хүгжэм) энэ һургуулида хүүгэдые һургаха болоно.

Тэндэнь хүүгэдһээ гадна багшанаршье өөрынгөө мэргэжэл дээшэлүүлхэ, хүүгэдтэеэ адли шэнэ юумэндэ һураха аргатай. Буряад Уластамнай эгээл түрүүшүүлэй зэргэдэ иимэ һургуули нээгдэхэнь гэжэ хэлэлтэй.

Читайте также