Дмитрий Дылыков зохеохы харгы тухайгаа

Хяагтын аймагай Хүдэр-Сомон нютаг гарбалтай Г.Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряад Уласай оперо болон баледэй театрай захирал Дмитрий Артамонович Дылыков.
Буряад ФМ
162

Читайте также