Үндэһэн маягтай гарай бэлэгүүд

Гартаа дүйтэй Павел болон Алла Павловтан үндэһэн маягтай хөөрхэн гарай бэлэгүүдые үнинэй урлан бүтээдэг юм.
Булат Бадмаев, Буряад Үнэн
283

«Угалза» гэһэн уран дарханай эмхишье байгуулһан. Үхэрэй эбэр, хуһан модон, арһа шүрбэһэн гэхэ мэтые хэрэглэн, гарай бэлэгүүдые бүтээнэ.

Хээрэ талада үхэрэй хохимой хэбтэхэдэнь, юрын хүн яашье гоёшоожо харахагүй. Харин саанаһаа табисууртай, бэлигтэй зонойл нюдэн энэ дэлхэйе нэгэ бага ондоохоноор шэртэдэг. Уһан голой, далайншье эрьедэ хэбтэһэн жэжэ шулуу, үһэтэй амитанай арһанай зүһэмэг гэхэһээ эхилээд, бусадшье элдэб зүйлнүүд бэрхэшүүлэй гарта ороходоо, нюдэ хужарлама бүтээлнүүд болоно.

Орожо ерэхэеэ байһан хүхэгшэн уһан бар жэлэйнгээ Сагаалганай урда тээ уран зураашад жаахан хүүхэлдэйнүүдые анха түрүүшынхиеэ бүтээбэд. Тэдэнээ «Шэгшүүдэйхэн» гээд, зураашад абаһаар лэ нэрлээ. Үхэрэй эбэрэй үзүүрыень тайража абаад, тэрэнээ шэмэглэжэ зурахадань, уйгаргүй хөөрхэн хүүхэлдэй мүндэлнэ.

  • Урид 10 сантиметрһээ ута эбэрнүүдые хэрэглэжэ, хүүхэлдэйнүүдээ хэдэг һаа, мүнөө өөһэдыгөө туршажа, иимэ жэжэхэнүүдээр хэбэбди. Багахан юумэ урлахада, ажалынь ехэ, хүшэр байна. Теэд бүтээлнүүднай өөһэдтэмнай ехэ һайшаагдаа. Ябан ошон олоор бүтээжэ наймаанда табихадамнай, нютагайхиднай абаха аргтай болохо, - гэжэ уран бүтээлшэд хэлэнэ.

Читайте также