«Амиды зула»

Тээсгэн Дулдаргын арадай «Аяг» театр аймагай соёлой байшанай тайзан дээрэ Доржо Сультимовай «Амиды зула» гэһэн зүжэг харуулба.
Цымжидма Долгорова, "Толон" сонинһоо
72

Читайте также