Түрүүшын номуудынь «нара» хараба

Б-Б.Намсараевай нэрэмжэтэ Агын аймагай номой сан соо Намсалма Доржипалановагай «Сэдьхэлэй нюуса» ба «А» үзэгhөө «Я» хүрэтэр –үреэлэйм дээжэ» гэhэн номуудтай танилсуулга болоо.
Валентина Цыренжапова, Толон
207

Тус хэмжээ ябуулгада Дулдаргын аймагай захиргаанай соёлой ба тамирай таhагай дарга Ирина Галсанова, Тугшанай захиргаанай толгойлогшо Надежда Данзанова, Ж.Балданжабоной нэрэмжэтэ Агын тойрогой литературна нэгэдэлэй түрүүлэгшэ Батор Шагдаров, Дулдаргын аймагай номой сангай мэргэжэлтэд, гуурhанай ханинар, авторай нүхэд, түрэл гарал сугларһан байна.

Хэмжээ ябуулгын эхиндэ Намсалма Доржипаланова тухай баримтата кино дурадхагдаа.

«Сэдьхэлэй нюуса» гэжэ зөөлэхэн дахатай, зуу гаран хуудаhатай номынь Эрхүү хотын «Репроцентр+» гэhэн хэблэлэй байшанда 300 хэhэгээр барлагдаhан байна. Номой оролто үгэ поэт, Россиин Федерациин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Батожаргал Гармажапов бэшээ. Дүн хамта 72 шүлэг тэндэ оронхой.

«А» үзэгhөө «Я» хүрэтэр – үреэлэйм дээжэ» суглуулбари соо алфавидай ёhоор гуримшуулан зохёоhон үреэлнүүд толилогдоо.

Читайте также