Ая дуунай найр – Асагадта

Үни удаан хүлеэгдэһэн «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестиваль Загарайн аймагай Асагад нютагай хажууда үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрбэ.
Эрдэни Раднаев, Буряад Үнэн
216

Тэндэ хоёр үдэрэй туршада үнэхөөр хүгжэм дуунай баяр үнгэрөө. Бүхы гүрэн дото­роо мэдээжэ хүгжэмшэд, мүн тиихэдэ мэдээжэ бэшэшье хүгжэмшэд ерэжэ хабаадаһан байна. Заншалта дуунуудта шэнэ түхэл маяг оруулдаг бүлэгүүд оролсоо.

Тус фестиваль 2017 онһоо Россида үнгэрдэг гол үйлэнүүдэй тоодо оролсоо бэлэй. Тиигэжэ гүрэн дотороо мэдээжэ бо­лоо. Энэ удаа баһал Россиин олон можо хизаарнуудһаа хүгжэмшэд, дуушад ерэжэ хабаадаа.

45 хүгжэмтэ бүлэгүүд ерээ, тэдэнэй 30-иинь манай - Буряад Уласай гээд хэлэхэ байнаб. Халдабарита үбшэнһөө боложо, хоёр жэлэй туршада үнгэргэгдөөгүй. Тиимэһээ бидэ ондоо фестиваль хэһэн байгаабди. Тэн­дэмнай залуухан хүбүүд, басагад хабаадааһан байна. Мүнөө болоходо тэдэмнай урган га­ража, эндэ хабаадалсажа байна ха юм даа, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Да­гаева хэлэнэ һэн.

«Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестивальда Монголой, Казахстанай, Хальмагай, Татарста­най, Москвагай хүгжэмтэ бүлэгүүд хабаадаа. Мүн лэ заншалта буряад дуунуудта шэнэ маяг оруулһан бүлэгүүд бэлигээ харуулаа.

Түрүүшынхиеэ энэ фестивалиин томо тайзан дээрэ гараабди. Ехэ шанга, һүртэй байгаа. Үнгэ бүриин дуунуудые бэлдээб, өөрынгөөшье зохёоһониие гүйсэдхөөб. Ехэ гоё фестиваль үнгэрбэл даа, - гэжэ залуу хүгжэмшэн, «Lutaar» бүлэгэй дуушан Баир Тарбаев хэлэнэ бэлэй.

Хүн зон аргагүй олоор суглараа, юрэдөө дуунай, хүгжэмэй фести­валь үндэр хэмжээндэ үнгэрөө.

Читайте также