Буряад театрай суута «мүнгэн» гэрэлтүүлэгшэнүүд сэбэрлэгдээ

Театрай фойе шэмэглэдэг люстрануудые угаахын түлөө долоон метрэй үндэрһөө буулгаха хэрэг гараа
Буряад Үнэн
183

Бурдрамай захирал Цыпилма Очировагай хэлэһээр, эдэ гэрэлтүүлэгшэнүүд жэлэй хоёр дахин – театрай хаһын эхилхын урда тээ, мүн Сагаалганай үеэр - сэбэрлэгдэдэг ха.

Онсогой хэлбэри маягтай эдэ дүшэ гаран люстрануудые аргагүй болгоомжотойгоор буулгаад, зүйл бүхэнииень аршаха, угааха гээшэ баһал хүшэр ажал юм. Гэбэшье театрай хүдэлмэрилэгшэд энээндээ яһала дүршэнхэй.

- Люстрануудые угааха хэрэгтэ арбан табан хүн хамааруулагдана. Бүһэтэйшүүлнай зайн гал унтараагаад, тэдэниие аргааханаар доошонь буулгаһанайнь удаа сэбэрлэхэ ажал эхилнэ, - гээд, театрай ажахын таһагые даагша Светлана Сутаева хөөрэнэ.

Үндэһэн буряад маягаар бүтээгдэһэн эдэ люстранууд Буряад театрай дотоодо шэмэглэлэй онсолиг бүридүүлгэдэ тодорхой үүргэ дүүргэдэг юм. Уран зураашад, дархашуул Максим Эрдынеев, Илья Гомбоев ба Даши-Нима Дугаров гэгшэд эдэ гэрэлтүүлэгшэнүүдэй хэб маяг зохёоходоо, буряад эхэнэрэй шэмэг зүүдхэлнүүдэй түхэл шэнжэ оруулһан байна.

Эдэ люстранууд дээдэ шанарай аллюминяар бүтээгдэһэн юм. Тэрэнь ёһотой мүнгэн шэнгеэр, мүн улаан, хүхэ шаазан шэмэглэлынь шүрэ, номин мэтээр харагдана.

Читайте также