«Дулаан шэмэгэй» дүнгүүд

Буряадууд хэр угһаа бүмбэр сагаан хонинойнгоо хүбэн зөөлэн нооһо ээрэжэ, даража, мүн арһа шүрбэһыень элдэжэ, дулаахан шэмэгтэй хубсаһа хунар оёжо, үмдэжэ ябаа
Булат Бадмаев, Буряад Үнэн, видео - Мүнөөдэр, БуряадТВ
124

Хэдэн жэлэй урдахана энэ урлалаар хүн зон һонирхожо эхилээд, элдэб олон шанар һайтай хубсаһа хунар, гутал, унтари хэбтэриин  хэрэгсэлнүүдые бүтээдэг болонхой. Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ ээлжээтэ «Дулаан шэмэг» гэһэн урилдаан боложо,эрхимүүдые элирүүлбэ.

Зэдэ Хори, Аха Баргажан болон Ивалга һайхан нютагуудые түлөөлһэн 18 уран гартан эндэ сугларжа, урлажа бүтээһэн зүйлнүүдээ шүүгшэдтэ болон һонирхожо ерэһэн айлшадта дурадхаба. Урданай заншалта урлалай аргаар бүтээгдэһэн оймһон, дулаан сээжэбшэ, гутал болон бээлэйнууд олоной дура татаба.

Энэ урилдаанай гаршаг доро нооһоор бүтээгдэһэн гарай бэлэгүүд, үнгэтэ гоё зурагууд дэлгээгдээ. Буряад арадай үндэһэн шагай наадаар мүрысөөн үнгэрөө.  

-Буряадайнгаа уран гартанай бүтээлнүүдые олондо харуулха, заншалта урлалаа һэргээхэ гэһэн һэдэлгэ урдаа табина гээшэбди. Эндэ ерэһэн хүн бүхэн урданай аргаар бүтээгдэһэн элдэб зүйлнүүдые хараха, худалдан абаха аргатай байна. Эдэ бүгэдэ булта манай бэрхэшүүлэй уран гараар хэгдэнэ, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева урилдаанай үедэ хэлэһэн байна.

Ямаршье урилдаанда илагшад элирүүлэгдэдэг ха юм.

Урилдаанай 3 номинацида эдэ зон шалгараа.

«Хониной арһа элдэлгэ»

  • Бадмаев Василий Степанович, Баргажанай аймаг;
  • Очиров Чингис Алексеевич, Ивалгын аймаг;
  • Пунцукова Долгор Дондоковна, Шэнэхээнһээ уг гарабалтай.

«Хониной арһаар бүтээл»

 Батомункуева Сибжидма Цыдыповна, Улаан-Үдэ;

Пунцукова Долгор Дондоковна, Шэнэхээнһээ уг гарбалтай.

«Хониной нооһоной бүтээл»

  • Поселенова Софья Будаевна,  Улаан-Үдэ;
  • Золотоева Юлия Ниловна, Улаан-Үдэ, Найданова Шидэ,  Улаан-Үдэ;
  • Раднаева Лариса Владимировна, Зэдын аймаг;
  • Хохлова Роза Флоровна,  Улаан-Үдэ.

 

Хониной арһа элдэжэ, нооһыень сагаахан болотор ажаллажа, тэрээгээр юумэ бүтээхэ гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ гээд эли. Буряадаймнай уран гартан бэрхэшээлнүүдһээ айнгүй, урданайнгаа заншалта урлал һэргээһээр.

Читайте также