Нюур нюураараа. Зорикто Ринчинов

Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Зорикто Ринчинов 60-жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэнэ. Ленинградай театрай дээдэ һургуулида  суг хамта һураһан нүхэд тухайгаа, яажа зүжэгшэн боложо гараһанаа, гэбэшье өөрынгөө гэр бүлэ тухай телехарагшадтаяа хубаалдаба.
Буряад ТВ, "Нюур нюураараа"
148

Читайте также