Ким Цыденовэй мүрысөөн зургаадахияа үнгэрөө

Багша, поэт, уран зохёолшо, уран зурааша Ким Шогдопович Цыденовэй нэрэмжэтэ уран бэлигтэнэй мүрысөөн түрүүшынхиеэ
515

«Эхэ нютаг – эльгэн тоонто» гэжэ нэрэтэйгээр 2013 ондо декабриин 6-да Яруунын аймагай Үльдэргэ түрэл нютагтань амжалтатайгаар үнгэрөө. Ким Шогдоповичай үхибүүд, Үльдэргын дунда һургуулиин багшанар үнэнхэ зүрхэнһөө оролдожо аймагайнгаа шүлэг зохёодог, заахан рассказ бэшэхэ дуратай, зураг зурадаг үхибүүдые, томошуулые ехэ баярлуулаа.

Саашадаа энэ мүрысөөн үргэлжэлжэ Яруунын, Хориин, Хэжэнгын, Загарай аймагуудай хабаадагшадые суглуулаа:

2014 оной декабриин 5-да «Урихан эжым шарайһаа Үлгэн дэлхэй дулаахан» гэһэн һайхан темээр;

2016 оной мартын 4-дэ «Зургаадахи океан: хүн түрэлтэнэй тэмсэлтэ заяан» темээр;

Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ конкурс бүри ехээр дэлгэржэ, 2017 оной мартын 16-да бүхы Буряад оронойнгоо зохёохо, зураха дуратай һургуулиин шабинарые, бүдүүн зониие Үльдэргэ нютагтань суглуулаа. Энэ мүрысөөн «...Огторгойн үүлэнүүд – орон түбиин оройн шэмэгүүд» гэһэн темээр үнгэрөө.

Ким Цыденовэй 80 жэлэй ойдо зорюулжа ээлжээтэ мүрысөөниинь Улаан-Үдэ хотодо эрдэм шудалһан, гуурһаяа хурса болгоһон, багшынгаа мэргэжэл абаһан түрэл Буряадайнь дээдэ һургуулидань эдэбхитэйгээр, үргэнөөр 2018 оной мартын 1-дэ үнгэрөө. Энэ конкурс БГУ-гай «Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын түб»эй багшанар ба Ким Цыденовэй үхибүүд хамта бэлдээ.

Энэл жэлдэ түрүшынхиеэ Ким Цыденовэй бүхы зохёолынь нэгэ баян һайхан ном боложо нара хараад, XIII Уласхоорондын бүхы буряадуудай «Алтаргана» – 2018 оной номой мүрысөөндэ уран зохёол соо эгээл эрхим ном гэһэн ехэ нэрэдэ хүртөө («Лучшая книга на бурятском языке»). Сашаадаа Ким Цыденовэй «Бусахал даа хабар» Буряад Республикын XXIII номой эгээл дээдэ ярмарка-салондэ «Книга года Республики Бурятия- 2018» гэһэн конкурсада илажа гараад «Жэлэй эрхим ном» гэһэн нэрэтэй болоо.

Үнгэрһэн энэ мүрысөөнүүд Ким Цыденовэй уран зохёолтой мүнөө үеын залуу зониие, һурагшадые танилсуулаа, үетэн нүхэдыень баясуулаа. Ким Цыденовэй үхибүүд абынгаа амиды ябахадаа хэжэ байһан багшын ехэ уялгынь саашань үргэлжэлүүлээ.

Энэ жэлһээ эхилээд, Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ мүрысөөн үелһэн аха, эгэшэ, нэгэ наһанайнь буряад уран зохёолшо нүхэдтэнь зорюулагдажа «Нүхэдэйм дүхэригтэ...» Буряадай гүрэнэй Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ дээдэ һургуулида үнгэржэ байха.

Мүнөө энэ мүрысөөн Буряад арадай поэт Гунга Гомбоевич Чимитовэй 95-жэлэй ойдо зорюулагдана. Ким Цыденовэй наһа барахада, Гунга Гомбоевич уяржа энэ шүлэг бэшээ:

Ким Цыденовтэ

Хэды ехэ дэлюун сэдьхэлээ,

Хэмжээлшэгүй һайн зангаа,

Ямар олон шэдитэ зүүдэеэ,

Ялагас гэһэн уран бэлигээ,

Тэршээ дошхон түлэг наһаяа,

Тэгшэ үргэн һаруул замаа,

Буряадаймнай хүбүүн, даншье эртэ

Бусалтагүйгөөр абажа ябашоош даа...

Хэжэ үрдиһэн мэргэжэлтэ ажалшни,

Хэлэжэ үрдиһэн һайхан үгэшни,

Бэшэжэ үрдиһэн гэрэлтэ зохёолшни,

Түшэжэ ябаһан гэр бүлэшни

Гараар бэшэ,

Ураар бүтээгдэһэн

Галтама,

Гамнама хүшөө болонол.

Хамаг зондоо дулаанаар дурсуулан,

Ханхинама Буряадтаа мүнхэ оршонол.

 

Энэ жэлэй октябрь һарын 18-да үнгэрһэн мүрысөөнэй дүнгүүд:

«Уянгын шүрэ»

5-8 ангиин һурагшад

1 һуури – Гармаева Бэлигма, МБОУ «Цагатуйская СОШ», рук. Балданова Б.Д.;

2                   һуури – Ошорова Нарана, ГБОУ «РБНЛ-И №1», рук. Мункуева М.Б.;

3 һуури – Жамбалдагбаева Номина, МБОУ «Ульдургинская СОШ им. Ц. Номтоева», рук. Жамбалова Б.Б.;

Диплом – Галлас Милена, МАОУ СОШ №48, рук. Буяхаева Л.И.

Диплом – Бадмаев Эрдэм, МБОУ «Кусотинская СОШ», рук. Маншеева Б.Г.;

Диплом – Онгороева Татьяна, МОУ «Сужинская СОШ», рук. Найданова В.А.;

Диплом – Дылыков Эрдэм, МБОУ «Мурочинская ООШ», рук. Шаракчинова В.П.;

Диплом – Цынгенов Солбон, МАОУ «Иволгинская СОШ», рук. Цырендоржиева М.Д.

9-11 ангиин һурагшад

1 һуури – Раднаев Чимит, МБОУ «Инзагатуйская СОШ», рук. Цырендоржиева С.С.;

2                   һуури – Чимитова Виктория, МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат», рук. Жанчипова Ц.С.;

3                   һуури – Мытыпова Сэсэгма, МБОУ «Ульдургинская СОШ», рук. Жамбалова Б.Б.;

Диплом – Ямпилов Мункожап, МБОУ «Верхне-Кижингинская СОШ», рук. Будажапова Р.Б.;

Диплом – Тубанова Виктория, МАУ «Закаменская детская школа искусств», рук. Цыренова Л.А.;

Диплом – Цыренова Адиса, МБОУ «Кусотинская СОШ», рук. Маншеева Б.Г.;

Диплом – Жугдурова Екатерина, МБОУ «Инзагатуйская СОШ», рук. Цырендоржиева С.С.

Оюутад

1                   һуури – Баиров Базаргуро, ФГБОУ ВО ВСГИК, рук. Ешиева С.Р.;

2                   һуури – Цыденова Александра, ФГБОУ ВО БГУ, Восточный институт, рук. Гунжитова Г-Х.Ц.;

3                   һуури – Самсонова Сарюна, ГБПОУ БРПК, рук. Бадмаев Б.Ц.;

Диплом – Самбуев Сергей, ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», рук. Базарова Б-Х.Ц.;

Диплом – Цыдыпова Цындыма, ФГБОУ ВО БГУ, Институт математики и информатики, рук. Аюшеева Л.В.;

Диплом – Эрдынеева Арюна, ГБПОУ БРПК, рук. Бадмаев Б.Ц.

 

«Уран һайханай юртэмсэ»

5-8 ангиин һурагшад

2 һуури – Бурунов Эрдэм, ГБОУ «РБНЛ-И №1», рук. Норбоева Э.Н.;

3 һуури – Буянтуева Дари, МБОУ «Аланская СОШ», рук. Ширапова Б.Ш.

9-11 ангиин һурагшад

1 һуури – Дамдинова Баира, МБОУ «Верхне-Кижингинская СОШ», рук. Будажапова Р.Б.;

2 һуури – Сономдоржиева Соелма, МБОУ «Ацагатская СОШ», рук. Дондукова О.Ц.;

3 һуури – Шерхунаев Даша, ГБОУ «РБНЛ-И №1», рук. Лубсанова Ц.В.;

Диплом – Цыбжитов Цырен, ГБОУ «РБНЛ-И №1», рук. Лубсанова Ц.В.

Студенты

2 место – Жигдылмеева Гэрэлма, ФГБОУ ВО БГУ, Восточный институт, рук. Халхарова Л.Ц.;

3 место – Содномова Дулма, ФГБОУ ВО БГУ, Восточный институт, рук. Цырендоржиева Б.Д.;

Диплом – Цыренова Александра, ФГБОУ ВО БГУ, Восточный институт, рук. Цырендоржиева Б.Д.

 

«Журналистика»

1 һуури – Доржиева Виктория, МБОУ «Цагатуйская СОШ», рук. Балданова Б.Д.;

2 һуури – Раднаева Алтана, МБОУ «Аланская СОШ», рук. Ширапова Б.Ш.;

3 һуури – Васильева Саяна, ГБОУ «РБНЛ-И №1», рук. Лубсанова Ц.В.;

Диплом – Пурбуев Золто, ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат» рук. Батомункуева В.Ц.;

Диплом – Цырендашиева Хандажаб, МАОУ «Бурятская гимназия №29», рук. Ширапова Л.С.

Конкурс «Уран зурааша»

Зурагай шэглэл

5-8 ангиин һурагшад

1 һуури – Шагжиева Мария, ГБОУ «РБНЛИ№1», рук. Осорова Э.Н.;

2 һуури – Комарова Софья,   МАОУ «Иволгинская СОШ», рук. Цырендоржиева М.Д.;

3 һуури – Белалова Виктория , МАОУ «Иволгинская СОШ», рук. Норбованжилова С.Ц.;

Диплом – Батоева Долгорма, МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», рук. Махаева Л.М.

 

9-11 ангиин һурагшад

1 һуури – Комиссарова Дарья, МАОУ «СОШ №20 г.Улан-Удэ», рук. Жигжитова Л.Д.;

2 һуури – Болотова Юлия, МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат», рук. Жанчипова Ц.С.;

3 һуури - Цыренжапова Намина, МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ», рук. Ламажапова Б.Ц.;

Диплом – Норбованжилова Цырена, МАОУ школа-гимназия №14, рук.         Норбованжилова С.Ц.

Оюутад:

2 һуури – Карнакова Яна, «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», рук. Урбанова В.П.;

3 һуури – Зармонова Татьяна,         «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»,         рук. Урбанова В.П.

Сахим зураг:

2 һуури – Сафонова Александра,    МОУ «Нижне-Иволгинская СОШ», рук. Банзаракцаева Л.Б.

 

Читайте также