Харганаагай соёлой байшанай хэмжээ ябуулганууд

«Буряад хэлэнэй һарын» үдэрнүүд үргэлжэлһөөр, холын хүдөө ажахынуудар ямар ажал хэгдэнэб?
686

Сэлэнгын аймагай Харгана нютагтай танилсаябди. Эндэ 80 гаран жэлэй урда тээ буряадай элитэ поэт Даши Дамбаев түрөө. Мүнөө болоходоо энэ жаахан тосхон мүнөө үеын сагай дүримүүдээр ажаһуудаг нютаг мүн. Энээнэй баталамжа хадаа – буряад хэлэндэ зорюулагдаһан һони һонин үүсхэлнүүд. Эдээн тухай нютагай Соёлой Байшаниие даагша Е.Б.Бальжирова хөөрэнэ:

-          Һаяхана наһатайшуул соо «Эрхим диктант» үнгэргөөбди. Энээнииемнай Буряадай габьяата багша Б.Д.Жамсаранова үнгэргэлсөө. Сугларһан хүн Ц.Номтовой бэшэһэн «Мүнхэ-Жаргал» рассказһаа хэһэг бэшээ юм. Эрхимээр бэшээшэдэй дунда - Цыденова Д.А., Раднаева Т.Н., Гомбоева О.Ц., Банзаракцаева Д.Д. Дунда зэргээр Доржиева С.Г., Ринчинова -Мункуева А.Б-Д., Будаева У. Ц., Гармаева Г. Г. ббэеэ харуулаа. Онсо тэмдэглэмээр юумэниинь – буряад хэлэ һургуулидаа үзөөгүй зон диктантдаамнай оролсоо. Эдээнүүд соо - Санжиева Оюна ба Жигжитова Наталья.

Тиигээд лэ соёлой ажалшадай хүдэлмэри дүүрэнэгүй, юундэб гэхэдэ Харганада «Буряадаар уншая» гэһэн уншалгын наада (чемпионат) эмхидхэгдээ\э. Улаан-Үдэдэ бүхыдэлхэйн боксын чемпионат болоно, юунһээшье дутахагүй Харганада өөрын чемпионат! Х.Намсараевай «Тапхуунай» уншахадаа, ганса түргыень бэшэ, харин удха шанарыень дамжуулжа шадахые хараандаа оруулагдаа. Эндэ юрэнхы болбосоролой хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Т.Н. Раднаева туһа хүргэлсөө.15 хабаадагшадһаа түрүүшын һуури минутын туршада 170 үгэ уншаһан Б.Д.Жамсаранова эзэлээ! Хоёрдохи - Д. Д. Банзаракцаева ба Д. А. Цыденова, гурбадахи һуури У. Ц. Будаевада хүртөө.

Тэрэнэй һүүлээр Харганада хүдөөгэй «Шагай наадан» үнгэрөө. Гомбоева Оюна Цыретаровнагай мастер-классда 20 элдэб янзын наадан бии гэжэ мэдэээд, үхибүүд «Мори урилдаан», наһатайшуулнай «Няhалалга» ба «Алтан сэргэ» наадаба.

Наадануудай дүнгүүд:

«Алтан сэргэ»:

1 һуури - Е.Б.Бальжиева

2 һуури - О Ц. Гомбоева

3 һуури - А.Б. Ринчинова – Мункуева.

 

«Няhалалга»:

1 һуури - Б.Д.Жамсаранова

2 һуури - Д.А. Цыденова

3 һуури - С.Д.Гармаева

«Мори урилдаан»:

1 һуури - Ленхобоева Вика

2 һуури - Дарибазарон Тамир

3 һуури - Данжурова Дангина

Тиигээд Елена Бимбаевна мүнөө үнгэрхэ номой үзэсхэлэндэ бэлдэхээ яаараба.

Үргэлжэлынь һаяар абаарайт.


Читайте также